google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 10-08-12

2010-08-12

Till kommunstyrelsen Laholm kommun

Förslag till grön parkering i Mellbystrand och Skummeslövsstrand


Föreningen Strandmiljö Laholm har anlitat en professionell landskapsarkitekt för att göra ett förslag på en ”grön parkering”. När man anlägger en grön parkering ser man till så att parkeringsplatsen gör så lite intrång i naturmiljön som möjligt. Man planterar träd, buskar, man låter så stor yta som möjligt vara av gräs eller liknande och man gör så att parkeringen har ett värde även när det inte står bilar där. Tekniken att anlägga gröna parkeringar är beprövad och det finns många exempel runt om i Europa även i stadsmiljö.
I kustremsan finns det idag två typer av parkeringar – asfalterade eller grusade. Asfalterade parkeringar anläggs på platser där slitaget förväntas bli stort året om, t.ex. utanför köpcentrum. Grusade parkeringar är ett försök att låta parkeringen få en naturlig karaktär men med god hållbarhet mot slitage. Sådana parkeringar finns på Hökafältet, Mellbystrands centrum och vid badet Delfinen.
I arbetet med att hitta alternativ till strandparkering har vi i föreningen Strandmiljö Laholm med markägarens tillstånd gjort ett förslag på hur en grön parkering kan se ut. I det här exemplet på en åker norr om Kolonivägen och väster om Kustvägen.
Vi hoppas att i de fall parkeringar anläggs i kustremsan i framtiden skall dessa vara gröna parkeringar och att de parkeringar som finns idag anpassas till att bli ”gröna”. På parkeringen vid badet Delfinen i Mellbystrand har det för ett par år sedan planterats träd. Det tycker vi är
utmärkt, de förskönar miljön och ger skugga och får parkeringen att smälta in mer i miljön än tidigare.
Parkeringar som anläggs för säsongstrafik måste kunna ha ett värde även utanför de tider då de används som mest, de skall kunna fungera för promenad och annan rekreation då det inte finns bilar på platsen.
Den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, FÖP 99, antogs av kommunfullmäktige 1999 06 23. Planen gäller fortfarande. I länsstyrelsens granskning av FÖP-99 sägs att parkering på stranden bör avvecklas på sikt. Att kommunen bör ha som mål att successivt minska antalet parkeringsplatser på stranden och att avvecklingsplanens genomförande bör ske under 10 år. I granskningen av planen har länsstyrelsen också sagt, 1999-04-30, ”Riksintresset för friluftsliv samt hälsa och säkerhet kan inte anses vara helt uppfyllt förrän det stora flertalet parkeringsplatser på stranden har avvecklats”.
Vi i föreningen Strandmiljö Laholm uppmanar Laholms kommun att i framtiden anlägga gröna parkeringar för att minska strandtrafiken till ett nödvändigt minimum i hela kustremsan.

Föreningen Strandmiljö i Laholm

Förslag till utformning av grön parkering vid Kolonivägen i Mellbystrand. (Klicka för större bild).