google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Nyheter

Läs/ladda hem pdf

2012-03-08 Kl 09.00 – 10.10
Minnesanteckningar vid överläggning strandparkering i kustområdet


Närvarande:

Thomas Jönsson, ordf kommunstyrelsen
Erling Cronqvist, 1:e vice ordf "
Cecilia Engström, länsarkitekt
Peter Jupén, chefjurist länsstyrelsen
Kjell Pihl, planarkitekt "
Nils Danred, kommunchef
Bo Erlandsson, kommunjurist
Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef
Lena Thore, stadsarkitekt
Anna-Carin Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinsp
Erland Björkman, teknik- och servicechef
Tommy Palm, mark- och exploateringssamordnare
Paul Gruber, gatuchef
Annica Pålsson, handläggare teknik
Karl-Axel Jansson, plansekr
Ann Cederberg, konsult Tyréns


1. Kommunens långsiktiga planer för havsstranden
Efter välkomsthälsning av kommunstyrelsens ordförande redovisar Tommy Palm kommunens
handlingsplan för att skaffa sig rådighet över strandområdet och utveckla detta utifrån den resurs
det utgör för kommunens invånare och besökare. Kommunen har påbörjat en detaljplaneläggnig
enligt beslut i kommunstyrelsen i syfte att ändra strandområdet till allmän plats med parkeringsområden
i vissa delar. I Södra Mellbystrand och i Skummeslövstrand avses en mindre del av
strandområdets östra del planläggas för parkering för de badande. I planarbetet ingår även att inventera
och pröva lämpliga parkeringsområden utanför strandområdet. Denna planprocess
beräknas genom de intressekonflikter som råder ta ca tre år i anspråk.
Länsarkitekten påpekar att strandskyddsreglerna är en komplicerande faktor i arbetet och att
kommunen och bör överväga lösningar som är tillämpningsbara utifrån den lagstiftning som reglerar
dessa.


2 Lösningar med genomförande på kortare sikt
Konsult Ann Cederberg från företaget Tyréns redovisar studier som gjorts hur parkeringen
skulle kunna regleras och trafiken på stranden tas bort. En dubbelsidig parkering förordas
och nuvarande antal platser om ca 1 500 kräver då en total längd av parkeringsområden om
cirka två kilometer. Tre alternativ med från sex parkeringsnedfarter och mindre områden
till tre större parkeringsområden redovisas. Vidare redovisas ett huvudalternativ med fyra
områden där de tre sydligaste har separata till- och utfarter. Områdena kommer att avgränsas
mot stranden och stängas för trafik mellan de förslagna parkeringsytorna. Vidare kommer
bommar att stänga av fordonstrafik för de nedfarter som inte leder till något parkeringsområde.
Bommar föreslås även för nedfarterna till parkeringsområdena när dessa inte
efterfrågas för parkering i samband med rekreation och bad.
Vid presentationen redovisas även vilka områden öster om strandområdet som bör
granskas för eventuellt tillskapande av parkeringsplatser. I detta sammanhang efterlyser
länsstyrelsen ett förslag på hur ett reducerat antal parkeringsplatser på stranden skulle
kunna anordnas


3. Permanent lösning av parkering för besökande till strandområdet.
Länsstyrelsen påtala det viktiga i att kommunen finner en långsiktig hållbar lösning hur
stranden bäst skall kunna utnyttjas för besökande och hur parkeringen för de bilburna skall
kunna ordnas. Länsstyrelsen ser helst att kommunen upprättar ett program för strandområdet
där kommunens handlingsplan läges fast innan detaljplan upprättas. Programförslaget
bör sändas på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen.


4. Besiktning
Vid mötet meddelar teknik- och servicechefen att kommunen avser att bjuda in företrädare för
länsstyrelsens miljövårdenhet och eventuellt även naturvårdsenhet till en besiktning av stranden
för att samråd om de åtgärder som skall vidtas med anledning av de stormskador som
uppkommit under 2011. Även nu deltagande tjänstemän är välkoma i denna besiktning för att
bilda sig en uppfattning av de förhållanden som råder.


5 Avslutning
Ordföranden meddelar att de olika förslag som tagits fram kommer att diskuteras bland
kommunens beslutsfattare och tackar de närvarande för de synpunkter som framkommit vid dagens
möte.


Vid protokollet

Karl-Axel Jansson

Justeras

Cecilia Engström