google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-12-17

Till Länsstyrelsen i Hallands län

 

Mellbystrand den 17 december 2012

 

Ang. Överklagan av beslut fattat av Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun

Mbn 2012-11-21 § 141 prot utdrag Dnr 1101/12 Mi

 

Yrkande
Undertecknad överklagar härmed Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommuns beslut Mbn 2012-11-21 § 141 prot utdrag, Dnr 1101/12 Mi, och yrkar att länsstyrelsen antingen självt genom egna åtgärder, alternativt genom att beordra Laholms kommun att vidta åtgärder, tillser att trafiken på de delar av stranden som omfattas av beslutet upphör.
Då trafiken medför en betydande olägenhet yrkar undertecknad att länsstyrelsen interimistiskt fattar beslut om att trafiken skall upphöra i avvaktan på ett lagakraftvunnet beslut.

 

Utveckling av talan
Som tidigare konstaterats i min och ytterligare fem personers skrivelse till Laholms kommun, daterad den 3 oktober 2012, körs det sedan en längre tid och i stor omfattning bil och andra motordrivna fordon på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Detta orsakar bl a buller och andra olägenheter för närboende, skador på djur- och växtliv samt risker för andra miljöstörningar. Jag anser att detta utgör ett uppenbart brott mot terrängkörningslagen (1975:1313). Vidare anser jag att användningen av stranden för vägändamål på sätt som beskrivits ovan är en sådan miljöfarlig verksamhet som kommunen är skyldig att ingripa mot enligt kommunens generella tillsynsansvar enligt miljöbalken.
Kommunen har i sitt beslut konstaterat att det kan finnas upp till 2 500 bilar på den aktuella stranden per dag och att denna omfattning inte utgör en olägenhet.
En omfattning på 2 500 bilar kan anses rimligt att acceptera inom stadsbebyggt område. I detta fall rör det sig dock om en strand där det inte finns någon planlagd väg eller annan form av vägrätt som omfattar det område där bilkörning/fordonstrafik frekvent äger rum. Såvitt känt för klagandena omfattas därtill stora delar av det aktuella strandområdet av gällande detaljplan och är därvid planlagd som parkmark.
Det bör i detta sammanhang även påpekas att området omfattas av strandskydd. Under dessa förutsättningar finns det ingen laglig möjlighet att tillåta bilkörning på stranden. Åtgärder bör därför vidtas snarast för att bilkörningen skall upphöra.

 

Mellbystrand som ovan

 

Stefan Eliasson

Prinsgatan 10A, 413 05 Göteborg
(Osbyvägen 10, 312 61 Mellbystrand)

stefan@eliassoninformation.se
0739 19 14 12