google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html

I arbetet med att hitta alternativ till strandparkering har vi tagit hjälp av landskapsarkltekten Kerstin Teutsch, som med markägarens tillstånd gjort det här förslaget på hur en grön parkering kan se ut. I det här exemplet på en åker norr om Kolonivägen och väster om Kustvägen.

Exempel på grön parkering

Arkitekten om förslaget
Landskapet
Området där vi föreslår att parkeringen skall ligga är idag åkermark och ligger som ett bälte mellan villabebyggelse.
Området är till sin form rakt och långt.
Placering av förslaget
Mellan förslaget och fastigheterna öster om finns en tydlig nivåskillnad. Parkeringen kommer att ligga på den lägre nivån så att det minimerar störningen för de boende. Utrymmet mellan parkeringen och fastigheterna kommer att bli minst 15m. Denna yta bör hållas öppen med gräs så att man även i fortsättningen kan läsa landskapets historia.
Utformning
Parkeringen följer linjerna i landskapet och blir därmed strikt och rak. Den är uppbyggd av sektioner som kan adderas och variera i storlek. Varje sektion bör dock ej bli längre än 30m därefter kommer ett bredare parti med vegetation. Hur långt bort mot Broddsväg som parkeringen skall gå har inte detta förslag tagit ställning till nu.
Vegetationen skall vara växter som naturligt förekommer i omgivningen som slån, tall, oxel, rönn björk, havtorn m fl. en del av dessa kan även planteras som träd.
Det finns idag smitvägar mellan fastigheterna öster om parkeringen , dessa skall hållas öppna även över parkeringen, vegetationsbälten läggs med fördel även här.
Markförhållandena är idag inte helt klargjorda. Sannolikt kommer den befintliga växtjorden behöva bytas ut på ”körvägarna” mot grus.
På uppställningsytorna kan det fungera med gräs, alternativt armerat gräs. Med armerat gräs binds jorden och underlaget blir stabilare att stå på framförallt vid blöt väderlek.
Markering av p-platser. Vi har valt att inte markera varje enskild plats då det kommer att dominera området och se tomt ut alla de dagar när det inte står några bilar där. Nackdelen med detta är att p-platsen inte blir så effektiv.
Belysning, vi bedömer att det inte behövs någon då parkeringen framföralt kommer att nyttjas under det ljusa sommarhalvåret.
Totalt redovisas 380 p-platser indelade i tre områden /etapper. Första delen ca 100st och de resterande 2 ca 140st var. Det går att få in fler men på bekostnad av vegetationen och det gröna intrycket.

Kerstin Teutsch, landskapsrkitekt
091005

I kustremsan finns idag två typer av parkeringsplatser – asfalterade och grusade. Asfalterade parkeringar anläggs på platser där slitaget förväntas bli stort året om, t ex utanför köpcentrum. Grusade parkeringar är ett försök att låta parkeringen få en naturlig karaktär men med god hållbarhet mot slitage. Sådana parkeringar finns på Hökafältet, Mellbystrands centrum och vid badet Delfinen.

Parkeringsplatser som bara behövs vid speciella tillfällen (t ex tennisveckan i Båstad, eller riktigt soliga och varma sommardagar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand), har inte samma krav på slitstyrka. Då är så kallade gröna parkeringar ett fördelaktigt alternativ, sett både till miljön och kostnaderna.

Att anlägga en grön parkering är en beprövad teknik som utgår från att p-platsen ska göra så lite intrång i naturmiljön som möjligt. Därför bevarar och/eller planterar man inramande träd och buskar och låter så stor yta som möjligt vara av gräs eller liknande. Därigenom blir p-platsen ett attraktivt inslag i området och kan användas för även för andra ändamål.

En inventering som Strandmiljö Laholm utfört visar att det finns ett stort antal strandnära markområden lämpade för att skapa tillfälliga p-ytor. Läs mer här.