google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 09-05-29

09 05 29

Till samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun
Yttrande Skummeslövsstrand 12:10


I planförslaget för Skummeslöv 12:10 anser vi att möjligheten till parkering inte är
tillräckligt tillgodosedd. Vi förordar att det i samband med en exploatering anläggs en
parkeringsplats som skall fylla flera funktioner: avlastning för strandparkering,
parkering för friluftslivsbesökare i Svarvareskogen och en park/skogliknade
rekreationsplats för kringboende under icke högsäsong. Parkeringsplatsen kan anläggas
med höga träd på gräsytor.
Man kan förvänta sig att det huvudsakliga sätt som människor i Laholms kommun
förflyttar sig på i framtiden kommer att vara med bil. Laholms kommun och
Hallandstrafiken har satt upp mål att betydligt öka användningen av lokaltrafik. En
mycket bra ambition, men man kan inte se att dessa mål följs upp i övriga planer, t.ex.
med ökad lokaltrafik, antingen i form av ökad turtäthet eller nya linjedragningar, så det
kan starkt antas att bilen kommer att vara det huvudsakliga sättet att förflytta sig inom
överskådlig tid till strand och vandringsspår. Lägg sedan till att kommunens
invånarantal förväntas öka och att kustremsan är mycket attraktiv för rekreation.
Det finns alltså två viktiga rekreationsområden i närheten av det aktuella planområdet:
Svarvareskogen och stranden.
Det finns ingen egentlig bilparkering till Svarvareskogens motionsspår, utan
tennisstadions parkeringsplats används i dagsläget. Skummeslövs tennisanläggning är
mycket välordnad med 9 högklassiga grusbanor. Här förläggs flera stora nationella
tävlingar och ett flertal träningsläger. Under högsäsong räcker alltså inte denna
parkering mer än till tennisstadions besökare.
Om det på planområdet anlades parkeringsplatser som har en skoglig karaktär, dvs.
utan asfalterad yta, skulle detta väsentligt öka tillgången till Svarvareskogen även för
icke närboende. Dessutom skulle en sådan parkering avlasta trafiken ner till stranden
som, om man ser till trafiken de senaste decennierna, kommer att öka.
En målsättning för kommunen borde vara att få människor att ställa bilen så tidigt som
möjligt för att sedan promenera till stranden, allt för att låta stranden vara så bilfri som
möjligt och framförallt låta de som besöker stranden få mera plats, en bil tar som bekant
mycket plats i anspråk bara genom att stå still. Strandens rekreationsvärde skulle
avsevärt öka och aspekterna för hälsa och säkerhet bättre tillgodoses.
Om parkeringen på det aktuella planområdet kombineras med en stig som är beskriven i
samrådshandlingarna, så kan anläggandet av en bilparkering bli ett utmärkt tillfälle att
avleda den biltrafik som är på väg till stranden. De som väljer att gå ner till stranden via
Stora Strandvägens gångbana kommer säkerligen att lättare slinka in på konditorier,
kiosker, affärer restauranger o dyl. om man inte längre susar förbi med bilen fullastad
med mat hemifrån. En grön parklik parkering skulle även få positiva effekter för de som
bor närmare stranden genom minskad biltrafik.

Intresseföreningen Strandmiljö Laholm