google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 09-10-23

09 10 23

Till samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun
Yttrande över utställd detaljplan Skummeslöv 12:10


Den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, FÖP 99, antogs av kommunfullmäktige
1999 06 23. Planen gäller fortfarande idag.
I länsstyrelsen granskning av FÖP-99 sägs att parkering på stranden bör avvecklas på sikt. Att
kommunen bör ha som mål att successivt minska antalet parkeringsplatser på stranden och att
avvecklingsplanens genomförande bör ske under 10 år (sammanfattningen av länsstyrelsens
granskning, bilaga 2, FÖP 99).
I granskningen av planen har länsstyrelsen också sagt, 1999-04-30, ”Riksintresset för
friluftsliv samt hälsa och säkerhet kan inte anses vara helt uppfyllt förrän det stora flertalet
parkeringsplatser på stranden har avvecklats”
Det är tio år sedan FÖP99 antogs. Praktiskt taget har inte några av de lösningar som är
angivna i FÖP 99 för att avveckla strandparkeringen gjorts.
T.ex. har parkeringsplatsen, norra delen av Röda Korsområdet i Skummeslövsstrand, 100
platser, (s 36 i FÖP 99) inte gjorts. Röda Korsområdet har planlagts utan att några allmänna
parkeringar har blivit inlagda och tät bebyggelse är under uppförande.
Det är ett stort ansvar Laholms kommun har att ta vara på ett rekreationsområde som är av
riksintresse. Den sammanhållande vidsträckta sandstranden i bukten behöver hanteras
respektfullt och värnas genom god naturvård. Det är ytterst märkligt att länsstyrelsens råd,
anvisningar och bedömningar inte hörsammas.
Eftersom inte en enda allmän parkeringsplats har planerats eller utförts i Skummeslövsstrand
sedan FÖP 99 togs är det av största vikt att den mark som ännu finns tillgänglig för att göra
parkeringar verkligen tas i anspråk för detta ändamål i enlighet med länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Som förevändning för att det inte har gjorts parkeringar för besökande till badstranden uppe
bland bebyggelsen har ofta angetts att merparten av mark är privatägd. Dock äger Laholms
kommun Skummeslöv 12:10. Det utställda området ligger inte helt nära stranden, men det är
fullt möjligt att promenera till stranden från den. Detta uppges också i beskrivningen av det
utställda planförslaget. Skummeslöv 12:10 kan och bör absolut användas för
säsongsparkering.
Laholms kommun hävdar i samrådssammanställningen att man behöver marken för förskola
och äldreboende och att Skummeslöv 12:10 alltså inte kan användas för att bli parkering.
Ändå föreslår man att detaljplanen ska utformas så flexibel som möjligt, så helt nödvändigt
med förskola och äldreboende är det tydligen inte. Bebyggelsen kan likväl bli villor och
bostäder i 2 ½ plan som förskola och äldreboende föreslår man.
Behovet av förskola är nu löst genom att detaljplanen för ”Rödakorsgården” ändrats och en
förskola har etablerats. Således behövs för tillfället inte någon förskola på Skummeslöv
12:10.
Vår mening är att man ska anlägga en grön säsongsparkering på Skummeslöv 12.10.
Parkeringsytan anläggs som en grön gräsyta, såsom Båstad kommun gör med parkeringsytor
som används enbart vid högsäsong. Genom att parkeringsytan är grön kan den användas för
lek, bollspel och andra aktiviteter under höst, vinter och vår. Genom att parkeringen är grön
förblir den ”gröna lungan” kvar, som så väl behövs i den täta bebyggelsen och man slipper en
parkering som annars skulle ge tråkiga gapande hål av grus eller asfalt.
Strandmiljö Laholm anser att Skummeslöv 12:10 ska detaljplaneras för säsongsparkering i
enlighet med gällande Fördjupad Översiktplan för Kustområdet.

Strandmiljö Laholm