google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 09-11-29

09 11 29
Till Kommunstyrelsen Laholms kommun
Angående ej iordningställd planlagd parkering på fastigheten Mellby 2:164


Den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, FÖP 99, antogs av kommunfullmäktige
1999 06 23. Planen gäller fortfarande idag.

I länsstyrelsen granskning av FÖP-99 sägs att parkering på stranden bör avvecklas på sikt. Att kommunen bör ha som mål att successivt minska antalet parkeringsplatser på stranden och att avvecklingsplanens genomförande bör ske under 10 år (sammanfattningen av länsstyrelsens granskning, bilaga 2, FÖP 99).

I granskningen av planen har länsstyrelsen också sagt, 1999-04-30, ”Riksintresset för
friluftsliv samt hälsa och säkerhet kan inte anses vara helt uppfyllt förrän det stora flertalet
parkeringsplatser på stranden har avvecklats”
Efter det att förslaget till FÖP 99 varit utställt och samråd med länsstyrelsen skett reviderades
planen. Synpunkter ifrån länsstyrelsen gjorde att tre parkeringsområden, som ligger inne
bland bebyggelsen, togs med i planen. Länsstyrelsens bedömning var att de i planen
föreslagna parkeringslösningarna snarast skulle genomföras. En av nämnda parkeringar är
Mellby 2:164, norr om Mellbystrandsgården, vid Cervins väg. Den detaljplanerade marken på
fastigheten Mellby 2:164 är planlagd för parkeringsändamål och ägs av Laholms kommun,
men parkeringen har aldrig blivit iordninggjord för parkering.

Intresseföreningen Strandmiljö Laholm föreslår att parkeringsytan vid Cervins väg anläggs
snarast som en grön gräsyta, såsom Båstad kommun gör med parkeringsytor som används
enbart vid högsäsong.

Genom att parkeringsytan är grön kan den användas för lek, bollspel
och andra aktiviteter under höst, vinter och vår. Höga träd kan ge skugga åt bilar och ge ett
parkliknade intryck av parkeringen när den inte är i bruk. Mindre buskage läggs in vid
lämpliga ställen för att avgränsa ytan. Genom att parkeringen är grön förblir den ”gröna
lungan” kvar, som så väl behövs i den täta bebyggelsen.

Ur dräneringssynpunkt är det också bättre med en grön parkeringsyta, då gräset tar hand om
fuktigheten i marken.

Strandmiljö Laholm
Kopia sänd för kännedom till:
Länsstyrelsen i Halland
Servicenämnden - Lars-Göran Davidsson
Stadsbyggnadskontoret - Charlotta Hansson
Polisen i Laholm