google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 10-01-23

2010 01 23
Till kommunstyrelsen  Laholms kommun

Angående bojning av vattenskoterområde

I ett beslut antaget 2006-05-15 har Länsstyrelsen i Hallands län anvisat ett avgränsat område där vattenskoter får användas i Mellbystrand/Skummeslövsstrand. Området är placerat vid den allmänna badstranden från vilken ut- och inkörningen sker rakt västerut från Ejdervägen. Stranden som är mycket långgrund och besöks av många barnfamiljer, därför är säkerheten för badande barn av största vikt vid in- och utfarten till vattenskoterområdet.

Citat från remissyttrande från Kustbevakningen inför etablering av vattenskoterområde i Hallands län 2006.

"Karaktären av vattenskotern och dess användning gör att man kan förutsätta att både intresset och förmågan att ständigt ha sin egen position klar för sig blir starkt begränsad. Detta innebär att någon form av visuell upplysning om var begränsningslinjerna finns i området måste anordnas. Om inte detta finns ser vi uppenbara problem med att dels få dem som vill följa reglerna att hålla sig i de tillåtna områdena, dels att kunna lagföra dem som inte är så nogräknade."

Åren 2006-2008 har inte förekomsten av vattenskotrar/jet-ski varit högfrekvent. Dock har de vattenskotrar som kört vid kusten mycket dåligt hållit sig till det anvisade området och/eller övriga regler.

Under sommaren 2009 har förekomsten av vattenskotrar ökat kraftigt. Överträdelserna mot reglerna för var, när och hur vattenskotrar får användas har varit många och grova. Några exempel finns i filmklipp på vår hemsida: http://strandmiljolaholm.wordpress.com/ Närpolisen i Laholm har försökt styra upp körningen av vattenskotrar och har till en del lyckats men endast marginellt och för stunden.

Med tanke på säkerheten för badande är det av största vikt att vattenskoterområdet sommaren 2010 märks ut visuell i enlighet med de krav Kustbevakningen förordar. Bojningen är också viktig för att de som kör vattenskoter säkert ska veta var det är tillåtet att köra. Vid telefonsamtal med handläggare för sjötrafik vid Kustbevakning Väst, John Harrysson, säger han att det ska vara fasta utmärkningar på stranden för ut- och inkörningskorridoren. Utkörningskorridorens bredd ska vara högst 50 meter, i detta fall 25 meter åt syd och 25 meter åt norr från en förlängd linje rakt västerut från Ejdervägens mittlinje. Vidare ska hela utkörningssträckan vara bojad med ett avstånd av 25 meter mellan bojarna vid båda sidor av korridoren. Bojarnas diameter får inte understiga 50 cm. Området ska också vara bojat i syd-nordlig riktning mot stranden enligt John Harrysson.

Strandmiljö Laholm föreslår att vattenskoterområdet och ut- och in körningspassagen vid kusten märks ut med bojar enligt Kustbevakningens anmodan inför nästa period (1 juni - 15 september).

Strandmiljö Laholm

c/o Gunvor Petersson, Måsvägen 68, 312 61 Mellbystrand, tel 0430-250 53

För kännedom:
Polisen
Räddningstjänst
Kustbevakning
Länsstyrelsen