google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 10-08-02

2010 08 02

Till Miljöminister Andreas Carlgren
Anser Miljöministern att en svensk badstrand får användas för biltrafik och parkering?


Intresseföreningen Strandmiljö Laholm värnar om Sveriges längsta badbara strand och har sedan
bildandet för snart 2 år sedan försökt få Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland att agera
vad gäller bilkörning och parkering på sandstranden.
Stranden är klassad som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Tyvärr utnyttjas stora delar av
stranden i Skummeslövstrand och Mellbystrand inte bara för friluftsliv, sol och bad utan används
också som en enorm bilparkering och är ett paradis för buskörning med allehanda motorfordon.
Nattetid utnyttjas stranden även för husbilsuppställning trots tydlig förbudsskyltning.
Se videoklipp och bilder på vår hemsida:
http://strandmiljolaholm.wordpress.com/category/buskorning/.
Det finns 16 nedfarter för bilar längs stranden. Detta gör att det finns genomfartstrafik nere på
själva badstranden. Barn leker sina strandlekar med fara för livet då bilar alltid finns i rörelse.
Se bifogad bild från sommarstrand
Bilar på stranden är inte en olägenhet endast sommartid. Även under höst, vinter och vår kan man inte njuta av friluftsliv vid havet utan att störas av körande bilar eller unga motorintresserade som ser stranden och dyner som sin personliga racingbana. Det har genom åren förekommit incidenter, i ett fall med tragisk utgång..
Detta är för oss en oförenlig kombination med tanke på miljö, människor som söker rekreation och avkoppling samt för den naturintresserade som i det angränsande hedområdet kan finna artspecifik flora och fauna.
Förhållandena går stick i stäv mot Länsstyrelsen, som i sitt Granskningsyttrande,
daterat 1999-04-30, Bilaga 2, angående bilkörning och parkering på stranden i Laholm, skriver
”Riksintresset för friluftsliv samt hälsa och säkerhet kan inte anses vara helt uppfyllt förrän det
stora flertalet parkeringsplatser på stranden har avvecklats.”
På de badstränder i Sverige där man tidigare hade möjlighet till bilkörning på stranden är dessa
problem lösta. Hur kan det vara att Laholms Kommuns badstrand tillåts vara ett undantag från
regeln i terrängkörningslagens 1 § och allemansrätten?
Vi önskar att Du med ditt starkt uttalade miljöengagemang ger oss ditt stöd för att stranden i
Laholm skall få vara så naturlig som möjligt och att biltrafik samt parkering förbjuds.
Eftersom våra folkvalda kommunpolitiker inte vill agera i frågan hoppas vi att med vår skrivelse
kunna få Dig engagerad i denna miljöfråga och lyfta den till riksnivå.
Med förhoppning om ett positivt svar.

Vänliga sommarhälsningar

Föreningen Strandmiljö Laholm

Förslag till utformning av grön parkering vid Kolonivägen i Mellbystrand. (Klicka för större bild).

2010-09-17

Svar från miljöminister Andreas Carlgren
Hej företrädare för Strandmiljö Laholm!


Jag vill först och främst tacka er för skrivelsen med synpunkter på biltrafiken vid Skummelövstrand och Mellbystrand. Det är lärorikt för mig som miljöminister att få kännedom om vilka svårigheter människor runt om i landet ställs inför i sin närmiljö och vilka frågor som engagerar och berör.
Jag vill främja och stärka människors möjligheter till friluftsliv. Allemansrätten är central och ska värnas än starkare. Friluftslivet är positivt både för folkhälsan och välbefinnandet och det kan bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt. I propositionen ”Framtidens friluftsliv” (2009/10:22) som vi nyligen överlämnade till riksdagen – föreslår vi ett mål för friluftspolitiken: att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. I målet ingår bland annat att naturen ska vara tillgänglig för alla och att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet.
I detta sammanhang vill jag också nämna att Miljöprocessutredningen förra året till departementet
överlämnade sitt slutbetänkande om bl.a. riksintressen. Utredningen föreslår bland annat att regelverket angående bestämmelserna om områden av riksintresse bör förtydligas i olika avseenden. Vi arbetar nu inom Miljödepartementet med att ta fram ett kompletterande underlag med ytterligare förslag till ändringar. De slutliga förslagen kommer därefter att skickas ut på remiss.
Med tanke på ert starka engagemang i riksintressefrågorna vill jag att ni ingår bland de kommande remissinstanserna. Tack för att ni tog er tid att dela med er av era synpunkter.

Med vänlig hälsning
Andreas Carlgren