google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 10-09-15

2010 09 15

Till Kommunstyrelsen Laholms kommun
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Åmot


Vi anser att det är av största vikt att man ser på trafik och parkeringar i en helhet,
sammantaget över hela kustområdet i Laholm. Parkeringsmöjligheter närma kust och hav
behöver utvidgas när kustnära bostadsområden såsom Åmot planeras.
Exempel på lösningar, som vi ser det, är:
De allmänna kommunikationerna förbättras avsevärt t ex från kommunens olika tätorter,
Laholm, järnvägsstationen och utmed kusten.
Från Åmot är det av största vikt att GC-stråk går ner till stranden.
Heltäckande, klar och tydlig skyltning och anvisning över var parkeringsmöjligheter finns
i kustbandet.
Parkeringsytor för säsongsparkering anläggs som gröna gräsytor, såsom Båstad kommun
har med parkeringsytor som används enbart vid högsäsong. Genom att parkeringsytorna
är gröna kan de användas för lek, bollspel, promenader och andra aktiviteter under höst, vinter
och vår. Höga träd ger skugga åt bilar och ger ett parkliknade intryck av områdena när de inte
används för parkering. Mindre buskage kan läggas in i planeringen vid lämpliga ställen för att
avgränsa och avskärma mot bebyggelse. Genom att säsongsparkeringarna är gröna förblir den
”gröna lungan” kvar, som så väl behövs i den täta bebyggelsen längs kusten. Föreningen anser
att naturmark kan användas för säsongparkeringar av denna typ under sommarmånaderna.
Ur dräneringssynpunkt är det också bättre med en grön parkeringsyta, då gräset tar hand om
fuktigheten i marken.
Vi har med hjälp av en landskapsarkitekt tagit fram ett konkret förslag på en sådan parkering
på 380 platser. Det behövs, och finns mark för, flera sådana parkeringar längs kustremsan.
Tjänstemän och förtroendevalda i Laholms kommun måste ställa upp med en vilja att lösa
problemen med att ha parkering och trafik så att de är på annan plats än stranden. Löses dessa
så höjer det attraktionskraften för orterna längs kusten i Laholm ytterligare.
Vi insisterar på att Laholms kommun samtidigt som man planerar ytterligare bebyggelse i
kustområdet, finner en lösning på strandtrafik och parkering på stranden och förbättrade
parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand. Länsstyrelsen har tryckt på under många, många
år för att förmå Laholms kommun att lösa problemen med att låta bilar köra och parkera på
badstranden. I den fördjupade översiktplanen för kustområdet från 1999 har länsstyrelsen i sitt
granskningsyttrande sagt att strandtrafik och parkering bör vara avvecklat inom 10 år. Senast
2009 skulle vi ha haft den första sommaren med en strand utan bilar.
Om Laholms kommun även i fortsättningen underlåter att ens försöka lösa problemen med
trafik, tillgänglighet och parkering på annat sätt än att utnyttja sandstranden, menar
Strandmiljö Laholm att ingen ytterligare mark vid kusten skall planeras för bebyggelse förrän
en lösning är framtagen och genomförd.