google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-09-29


Medborgarförslag
Kommunfullmäktige
Laholms kommun

 

Skottorp 2012-09-29

 

Medborgarförslag angående röjning, öppnande och nyplaneringav gångstråk och/eller cykelvägar till stranden.

 

En god tillgänglighet till stranden för gående och cyklister skapar förutsättningar för minskad biltrafik i det strandnära området. Därför är det olyckligt att många gångvägar har tillåtits växa igen, skurits av eller helt enkelt planerats bort.
Planerna på att bygga bostäder både väster och öster om motorvägen bidrar också till ett förväntat ökat behov av gång-och cykelstråk.

Jag vill därför uppmana kommunen att göra en samlad översyn och därefter röja, förbättra och
återskapa så många gångvägar till havet som möjligt. Där det finns förutsättningar föreslår jag att kombinerade gång-och cykelstråk ordnas.

Jag önskar alltså ett konkret svar på vad Laholms kommun tänker göra för att återupprätta gamla gångstråk,-bevara befintliga och skapa nya gång-och cykelvägar till havet.

Ulf Bjerstaf
Strandvägen 49
312 96 Laholm

Tel 070 316 04 16