google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-10-01

Till
Laholms kommun
Kommunstyrelsens ordf Thomas Jönsson
Kommunchef Nils Danred

 

Mellbystrand 2012-10-01

 

Begäran om svar på frågor om stranden

Strandmiljö Laholm bildades 2008 med förhoppningen att vi, i samverkan med kommunen, fastighetsägare och andra berörda, skulle finna lösningar som kombinerar god tillgänglighet till stranden med hänsyn till miljön och respekt för gällande lag. Det var också i den andan vi den 2012-06-11 infann oss i stadshuset för ett möte med ledande politiker och tjänstemän i Laholms kommun. Vi blev snabbt besvikna.

Till mötet hade vi förberett 13 frågor rörande situationen på stranden som vi ville ha svar på. Tyvärr ville ingen av de församlade besvara, eller ens diskutera, någon av frågorna under mötet. Istället utlovades ett skriftligt svar "före midsommar".

Den 25/6 fick vi ett brev (bilaga 2) undertecknat av Thomas Jönsson (kommunstyrelsens ordf) och Nils Danred (kommunchef). Brevet innehåller inte svar på någon av de 13 konkreta frågorna. Det har karaktären av ett allmänt uttalande.

Jönsson och Danred skriver att kommunen "strävar efter att hitta en långsiktig lösning" och har "ambitionen att under hösten ta fram ett förslag som kan ligga till grund för ett samrådsförfarande."

Att "sträva" och "ha ambitionen" visar inte på politiskt beslutsamhet. Tvärtom indikerar språkbruket att kommunen avser att fortsätta som hittills, dvs att inte göra någonting.
Misstroendet grundar sig på att det i skrivande stund har gått 13 år och 2 månader sedan länsstyrelsen i Hallands län uppmanade kommunen att ta fram en plan för hur strandparkeringarna ska minskas i omfattning/alternativt tas bort helt. Att inga konkreta reglerande åtgärder vidtagits på alla dessa år tolkar vi som att kommunen inte vill lösa frågan.
Men eftersom dagens upplåtelse av stranden för trafik och parkering sker på oklara, tveksamma och olagliga premisser kan inte bristande politisk vilja få vara det som permanentar situationen.
Så vad som återstår är att verka för att frågan prövas juridiskt enligt alla de regler, lagar och förordningar som gäller.

Vi är medvetna om att detta riskerar att bli en utdragen process. Antagligen kommer den också att generera återkommande och ofördelaktig mediauppmärksamhet där Laholm kopplas ihop med rubrikord som

BILSTRANDEN
STRANDKRIGET
DEMONSTRATION
BUSKÖRNING
OLAGLIGT
NYTT ÖVERKLAGANDE
PROTESTER
MILJÖBROTT, etc.

Det är just ett sådant scenario vi ville undvika. Vi är förvånade över att kommunens ledning tänker så annorlunda.

Med hänvisning till ovanstående gör vi härmed en formell framställan om att Laholms kommun skriftligt svarar på samtliga de frågor (se bilaga1) vi överlämnade 2012-06-11, (utom fråga 12 som är inaktuell). Svaret önskas via mail eller post enligt adresser nedan.

 

Strandmiljö Laholm
Stefan Eliasson, ordf

 

Bilaga 1: Frågor till Thomas Jönsson / Kommunstyrelsen
Bilaga 2: Brev till Strandmiljö Laholm från Thomas Jönsson / Nils Danred

 

För kännedom till:

Kjell Pihl, planarkitekt, länsstyrelsen i Hallands län
Cecilia Engström, länsarkitekt, länsstyrelsen i Halland
Peter Jupén, chefsjurist, länsstyrelsen i Hallands län

BILAGA1

 

Frågor till Thomas Jönsson / Kommunstyrelsen

 

------------

 

1. Finns det en gällande detaljplan som anger att stranden är parkmark?
...Ja ...Nej

 

2. Krävs bygglov för att anlägga vägar och parkeringsplatser på parkmark?
... Ja ...Nej

 

3. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från terrängkörningslagen?
... Ja ...Nej


Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

4. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från lagen om strandskydd?
... Ja ...Nej


Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

5. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter bilkörning och parkering på stranden har för Laholms kommun och/eller för det lokala näringslivet?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

6. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter ett generellt stopp för bilkörning och parkering på stranden skulle ha för Laholms kommun?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

7. Finns det någon utredning som visar vilka effekter på miljö och ekosystem som fordonstrafik och parkering på stranden medför?
... Ja ...Nej
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

8. Finns det någon gräns för hur många bilar som ska få parkera stranden?
... Ja ...Nej

Om ja, ange antal:_______________

 

9. Fyra skäl brukar anges till varför det är nödvändigt att behålla strandtrafiken.


a) Det finns inte tillräckligt många parkeringsplatser nära stranden


b) Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att bada


c) Det är bekvämt och så har vi alltid gjort.


d) Det lockar turister


Vilket av skälen är starkast?
...a ...b ...c ...d

Finns det ytterligare skäl?
... Ja ...Nej

Om ja vilket_______________________

 

9. Anser kommunen att de befintliga, strandnära p-platserna är väl skyltade?
... Ja ...Nej
Om nej:
Kan bättre skyltning bidra till minskat behov av parkering på stranden?
... Ja ...Nej

 

10. Är buskörning på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_______________________

 

11. Är vild husbilscamping på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_______________________

 

12. Kommer Tyréns konsultrapport om åtgärder på stranden att bli offentlig?
... Ja ...Nej
Om Ja: När blir den offentlig?__________

 

13. Hur förhåller sig kommunen till den särskilda skrivningen i Miljöbalken om strandens riksintresse?

 

BILAGA 2

Brev till Strandmiljö Laholm från Thomas Jönsson / Nils Danred

 

------------

 

Svar med anledning av frågeställningar från föreningen Strandmiljö Laholm

I samband med överläggning med kommunstyrelsens presidium den 11 juni år 2012 överlämnade
representanter för föreningen Strandmiljö Laholm några frågeställningar om havsstrandens
framtida användning. Med anledning av denna vill kommunen meddela följande.

 

Kommunen strävar efter en långsiktig lösning för stranden som kan garantera en god tillgänglighet samtidigt som naturvärden bevaras och strandens unika värde för rekreation och turism utvecklas.

 

Kommunen har påbörjat en detaljeplaneläggning enligt beslut i kommunstyrelsen i syfte att ändra
strandområdet till allmän plats, som ger kommunen rådighet att disponera strandområdet och därmed reglera trafik och parkering. I planarbetet ingår även att inventera och pröva lämpliga parkeringsområden utanför strandområdet. Denna planprocess beräknas genom de intressekonflikter som råder ta viss tid i anspråk. Ambitionen är dock att under hösten ta fram ett förslag som kan ligga till grund för ett samrådsförfarande.

Thomas Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande

Nils Danred
Kommunchef