google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-10-04

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-10-04
DNR: 2012-352

 

Ulf Bjerstaf
Strandvägen 49
312 96 LAHOLM

 

Ang ingripande mot olovlig terrängkörning


Du har tillsammans med fem andra personer i en skrivelse den 3 september 2012 till
Laholms kommun begärt att kommunen ska ingripa mot trafiken med motordrivna fordon på
stranden i skummeslövsstrand och Mellbystrand.

Som skäl för Din begäran skriver Du att Du anser att den angivna trafiken utgör ett uppenbart
brott mot terrängkörningslagen (1975: 1313) och även utgör sådan miljöfarlig verksamhet
som kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är skyldig att ingripa mot.

Med anledning av Din begäran meddelas att kommunen inte har befogenhet att ingripa mot
påstådda överträdelser av terrängkörningslagen. Uppgiften att övervaka efterlevnaden av
terrängkörningslagstiftningen ankommer på polismyndighet.

Vad gäller frågan om överträdelse av miljölagstiftningen har Din skrivelse överlämnats till
kommunens miljö- och byggnadsnämnd för handläggning.

I övrigt föranleder Din skrivelse ingen annan åtgärd än att skrivelsen och detta svar kommer
att anmälas till kommunstyrelsen för kännedom.

Med vänlig hälsning

Thomas Jönsson

 

Kommunstyrelsens ordförande
Bo Erlandsson
Kanslichef/kommunjurist

 

Laholms kommun
Kommunstyrelsen
Postadress: 312 8O Laholm
Besöksadress: Humlegången B
Växel 0430-150 00
Fax: 0430-152 72
www.laholm.se
kommunstyrelsen@laholm.se