google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 13-06-18

Mellbystrand  2013-06-18
Till
Kommunstyrelsen      
Laholm kommun
Förslag till möjliga ytor för gröna parkeringar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand

Refererar till vår tidigare skrivelse 2010-02-01 ”Förslag till grön parkering Mellby 15:1”
I denna skrivelse har vi redovisat ett förslag på hur en grön parkering på fastigheten Mellby 15:1 skulle kunna anordnas. Detta är ett exempel på hur gröna säsongsparkeringar skulle kunna etableras längs hela kusten. Inte minst i norra Mellbystrand där behovet av säsongsparkeringar redan är stort soliga sommardagar.

Nu har vi arbetat vidare med parkeringsfrågan, som måste lösas i en helhet för hela kuststräckan från kommungräns i norr till kommungräns i söder. Vi har identifierat ett antal ytterligare möjliga gröna parkeringar, som redovisas i bifogad förteckning innefattande bilder och karta.

I förteckningen redovisas lämplig mark som ligger i anslutning till befintlig väg mot havet och är lätt åtkomlig från huvudgata. I samtliga fall får strandgästerna gå högst 200-300 m för att komma till stranden.

Förteckningen visar att det är möjligt att skapa cirka 6 700 strandnära säsongsparkeringar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Det är mer än tre gånger fler än vad behovet brukar uppskattas till. Långt ifrån alla dessa grönytor behöver alltså användas för tillfällig parkering.

De flesta grönytorna kan i princip användas direkt för säsongsparkering utan något större anläggningsarbete. Möjligen behövs lite grus för anslutningen mellan gata och grönyta. Dessutom kan det under parkeringssäsongen behövas avspärrningsband för att ordna bilarna i rader med tillräckligt bred passage mellan raderna.

Fördelen med att anordna gröna parkeringar i strandens närhet är att dessa är i princip underhållsfria och inte utsatta för vinterstormarnas påverkan på samma sätt som strandparkeringsalternativet. Ytorna behöver bara användas för parkering cirka 20 dagar på sommaren, resten av tiden är de fortfarande gröna ytor där det går att jogga, promenera med hunden, spela fotboll, leka mm.

För att säkerställa god tillgänglighet till stranden för alla föreslår vi att gröna säsongsparkeringar kompletteras med en badplats anpassad för personer med rörelsehinder samt en plats där det är möjligt att sjösätta mindre fritidsbåtar.

Föreningen Strandmiljö Laholm
c/o Petersson, Måsvägen 68, 312 61 Mellbystrand
Kontaktperson: Stefan Eliasson tel 0739 19 14 12


För kännedom:
Länsstyrelsen i Halland
Naturvårdsverket
Boverket

Bilagor
Förteckning över tänkbara markområden (pdf)
Länk till interaktiv karta
Landskapsarkitekt Kerstin Teutsch om ett exempel på grön parkering i Mellbystrand