google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 13-09-30

Mellbystrand och Skummeslövsstrand
30 september 2013

Till: Laholms kommun

Granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun

Kustområdet är klassificerat som riksintresse med särskilda hushållningsbestämmelser och är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Strandområdet är även riksintresse för naturvården.

Vi vill poängtera att idag gäller Framtidsplan 2003. I den ingår den Fördjupade översiktsplanen för kustområdet FÖP-99.

I granskningsförslaget har det föreslagits att den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, FÖP-99, ska upphöra att gälla när Framtidsplan 2030 blir antagen.

Strandmiljö Laholm menar att den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, FÖP-99 ska gälla fram till dess en ny fördjupad översiktsplan har antagits för kustområdet ÄVEN när Framtidsplan 2030 har antagits. Strandmiljö Laholm anser att NÄR en ny fördjupad översiktsplan görs måste den FÖREGÅS av en grönområdesutredning/inventering.

I tätortsredovisningen på sid 10 (Skummeslövsstrand) står det att" En uppreglering av parkering på stranden sker inom ramen för pågående detaljplanearbete."

I tätortsredovisningen på sid 10 (Skummeslövsstrand) "Kommunen ser över detaljplanerna för strandområdet i syfte öka tillgängligheten till stranden samt förbättra parkering för besökande. Kommunen ser också över grönområdena för att använda dessa på bästa sätt för klimateffekter, tillfälliga parkeringar, eventuell offentlig service m.m."

Detta detaljplanearbete hänför sig till nu gällande översiktsplan och skall därför inte stå med i denna den nya översiktsplanen.

Om kommunen har för avsikt att efter att Framtidsplan 2030 göra en grönområdesutredning/inventering och därefter en ny fördjupad översiktsplan över kustområdet och därefter en detaljplan då skall detta förfarande beskrivas i denna nya översiktsplan.

Men, då parkering och bilkörning på stranden inte är förenligt med miljöbalken, strandskydd, riksintressen för naturvård, hälsa och säkerhet eller terrängkörningslagen ska inte planeringen i översiktsplanen gå utanför ramarna för dessa lagar och varken parkering eller bilkörning, med undantag för funktionshindrade och för iläggning av båtar, skall planeras för på stranden i Laholms kommun.

Strandmiljö Laholm anser att strandparkeringen och biltrafiken på stranden ska vara avvecklad genom att strandnära gröna säsongsparkeringar ska finnas med gångavstånd av 50-300 m från stranden innan några nya bostadsområden för bebyggelse i kustområdet godkänns.


Översiktsplanen föreslår att bostadsområden ska etableras öster om motorvägen och nuvarande bebyggelse i kustområdet. Dessa ska marknadsföras som strandnära om de ligger på cykelavstånd från havet.
Behovet av ett nät av gång- och cykelvägar till stranden blir än viktigare i framtiden med en sådan utbyggnad av bostadsområden. Många kommer dock trots gång- och cykelvägar att transportera sig till stranden med bil från de
”strandnära” planerade bostadsområdena.

Det är alltså av största vikt att parkeringar anordnas i strandens närhet innan några nya bostadsområden planeras eller verkställs.

De allmänna kommunikationerna till havet bör förbättras till exempel genom att man inrättar en badbuss under tiden 15 juni-15 aug.

Det står att "Framtida havsnivåhöjning och andra klimateffekter är viktiga att beakta" men dessa beaktanden görs inte alls med tanke på parkeringar i kustområdet."

Dessa klimateffekter beaktas inte alls i översiktsplanen med avseende på parkering i kustremsan.

Det är viktigt att grönstråk bibehålls mellan de naturreservat som finns i Kustområdet. Detta för att djur och växter ska kunna röra sig mellan naturreservaten. Grönstråken möjliggör även vandringsstråk längs kusten, som
kan vara av vikt för att främja besöksnäringen.

Områden för närrekreation i den tätbebyggda kustzonen gör ytterligare att
naturområden är av stor vikt.

Strandmiljö Laholm anser att naturreservaten Svarvareskogen och Södra Skummeslöv ska utvidgas med kommunala naturreservat och att grönstråk mellan naturreservaten ska bibehållas.

Strandmiljö Laholm anser att särskild vikt skall läggas vid kvaliteten på vattnet i Laholmsbukten genom att rening av avloppsvatten f
örbättras samt att det planeras för andra konkreta åtgärder som förbättrar
vattenkvaliten.

Föreningen Strandmiljö Laholm
www.strandmiljolaholm.se
Patrik Slimane / ordförande

Ladda ner som pdf