google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Minnesanteckningar från länsstyrelsens tillsynsmöte med Laholms kommun 21 november

2011-11-21 Kl 08.30 – 10.10


Minnesanteckningar vid överläggning strandparkering i kustområdet

 

Närvarande:

Kurt Håkansson, trafikpolisen Halland

Mikael Eliasson, närpolischef Laholm

Cecilia Engström, länsarkitekt

Peter Jupén, chefjurist länsstyrelsen

Kjell Pihl, planarkitekt

Nils Danred, kommunchef

Bo Erlandsson, kommunjurist

Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef

Torsten Kindt, miljö- och hälsoskyddschef

Erland Björkman, teknik- och servicechef

Paul Gruber, gatuchef

Karl-Axel Jansson, plansekr

 

1. Länsstyrelsens utredning och PM om nuvarande trafik på stranden

Kjell Pihl redovisar en utredning om motorfordonstrafik på stranden i kustområdet i kommunen och belyser länsstyrelsens ställningstagande i samband med fördjupad översiktsplan för kustområdet i kommunen år 1999. Även överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen un­der år 2003, där länsstyrelsen förklarat sig beredd att ompröva vissa delar av sitt ställningsta­gande i samband med den fördjupade översiktplanen år 1999, refereras. Likaså refereras kommunstyrelsens beslut från 2008 att besluta om detaljplaneändring av strandområdet. Synpunkter från allmänheten om den alltjämt pågående motorfordonstrafiken på strandtrafiken har lett till att länsstyrelsen låtit väcka ett tillsynsärende i frågan.

Länsstyrelsen gör bedömningen att dagens motorfordonstrafik på stranden sannolikt strider mot förbudet i 1§ terrängkörningslagen. Länsstyrelsens PM bifogas dessa anteckningar.

 

2 Kommunens syn

Kommunchefen instämmer i länsstyrelsen synpunkt att åtgärder bör vidtas snarast. Kom­munen har påbörjat ett arbete att ta fram avgränsade områden för parkering på stranden i kustområdet via en trafikkonsult. Förhandlingar med markägare för att få rådighet till mar­ken inför planläggning har likaså inletts.

 

3. Polisens syn

Polisen meddelar att de har svårt att ingripa på grund av den skyltning som förekommer idag och utifrån de trafikföreskrifter som gäller. Klarare regler och tydlig skyltning efterly­ses för att polisen skall kunna ingripa.

 

4. Slutsatser och överenskommelse

Vid överläggningen noteras åtgärder på kort och på lite längre sikt.

 

På kort sikt tar kommunen fram ett förslag hur de ytor som är erforderliga för sommarpar­kering kan anordnas och hur de kan avgränsa på ett tydligt sätt. Skyltning mm ska arrange­ras så att tydlighet uppstår och ovidkommande trafik undviks. Samtidigt tar kommunen fram ett förslag hur genomfartstrafiken på stranden kan tas bort utom för räddningstjänst och strandunderhåll. Åtgärderna skall utföras i samråd med de markägare som äger olika delar av stranden. Vidtagna åtgärder kommer att presenteras vid ett uppföljningsmöte enligt nedan.

 

Parallellt med detta kommer kommunen att arbeta med att skaffa sig rådighet över stranden och fortsätta det detaljplanearbete som inletts. Syftet med detaljplanen är att pröva de par­keringsområden som kommer att föreslås som trafikområden i pågående utredning. Noteras att en komplicerande faktor är den nya strandskyddslagstiftningen som medför att strand­skydd återinföres vid en planändring. Strandskyddsfrågorna prövas i kommande detaljpla­nearbete.

 

8. Uppföljningsmöte

Uppföljningsmöte äger rum torsdagen den 8 mars 2012 kl 09.00 i sammanträdesrum Svanen i Laholms stadshus.

 

Vid protokollet

Karl-Axel Jansson

 

Justeras

Cecilia Engström

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna