google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
 • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

2024 kan bli det år vi alla längtat efter – ett år med en bilfri strand! Mark-och- miljödomstolen fastställer länsstyrelsens föreläggande. Enligt domstolens bedömning är det nödvändigt att bilar helt utestängs från att köra och parkera på stranden för att uppnå syftet med de intressen som miljöbalken skyddar.

31 maj 2024 ska det således vara stopp för motortrafiken på stränderna. Domen går att överklaga men i nästa instans krävs prövningstillstånd. Oavsett vilket är detta ett mycket stort och glädjande steg i vår gemensamma kamp för en bilfri strand!

Bidra i kampen genom att registrera dig som medlem eller engagera dig i föreningen. Bli medlem

Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.
 • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
 • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
 • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
 • Biltrafik och parkering ska minimeras.
 • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
 • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
 • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
 • Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet.  Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former.  Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill ordna tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer. 

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna med eller utan funktionsvariation, en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu nästan enbart för motorfordonens behov.  Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige anslöt sig till 2020 tydlig göra dessa krav.

Läs hela pressreleasen
 

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2011 > 12

PRESSMEDDELANDE

Angående Länsstyrelsens tillsynsmöte

med Laholms kommun den 21 november 2011


Nu kan Sveriges längsta sandstrand också bli den mest attraktiva

 

Föreningen Strandmiljö Laholm ser mycket positivt på att Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland nu arbetar gemensamt för att lösa parkeringsfrågan. Först när strandtrafiken avvecklats kan Sveriges längsta sandstrand bli riktigt attraktiv och utnyttjas till sina fulla potential som frilufts- och rekreationsområde. Det i sin tur kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att utveckla Laholm som turistmål.

 

Strandmiljö Laholm har allt sedan starten 2008 regelbundet ifrågasatt att biltrafik och parkering tillåts på en strand som är av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Bedömningen delas otvetydigt av Naturvårdsverket som slagit fast att strandtrafiken strider mot terrängkörningslagen.

 

Att nu även Länsstyrelsen i Halland konstaterar att "mycket talar för att terrängkörningslagen gäller", är glädjande. Det bör förhoppningsvis innebära att Laholms kommun väljer att fokusera på åtgärder som är anpassade till det juridiska sakläget i stället för att som hittills kringgå och förhala ärendet.

 

Strandmiljö Laholm uppmanar Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland att inrikta det nu inledda arbetet på att…

 • skapa avgräsningar så att endast fordon med dispens kan köra/parkera på stranden.
 • lösa behovet av strandnära p-platser under den besöksintensiva delen av året med gröna säsongsparkeringar enligt den modell som vi visar på www.strandmiljolaholm.se. Permanenta p-platser som täcker behovet under övriga delen av året finns redan på flera ställen längs kustremsan.
 • med tydliga skyltning göra det lätt för besökare att hitta båda sortens parkeringar.
 • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en badplats anpassad för rörelsehindrade.
 • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en avgränsad plats där sjösättning och upptagning av fritidsbåtar kan ske hjälp av personbilsdragen båttrailer.

Strandmiljö Laholm

Föreningen Strandmiljö Laholm www.strandmiljolaholm.se

Kontakt Kväll: Patrik Slimane, 073-358 50 25 patrik@parafras.se

Dag: Ulf Bjerstaf,070-316 04 16 ulf.bjerstaf@hotmail.com

Visa hela nyheten »

2011-11-21 Kl 08.30 – 10.10


Minnesanteckningar vid överläggning strandparkering i kustområdet

 

Närvarande:

Kurt Håkansson, trafikpolisen Halland

Mikael Eliasson, närpolischef Laholm

Cecilia Engström, länsarkitekt

Peter Jupén, chefjurist länsstyrelsen

Kjell Pihl, planarkitekt

Nils Danred, kommunchef

Bo Erlandsson, kommunjurist

Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef

Torsten Kindt, miljö- och hälsoskyddschef

Erland Björkman, teknik- och servicechef

Paul Gruber, gatuchef

Karl-Axel Jansson, plansekr

 

1. Länsstyrelsens utredning och PM om nuvarande trafik på stranden

Kjell Pihl redovisar en utredning om motorfordonstrafik på stranden i kustområdet i kommunen och belyser länsstyrelsens ställningstagande i samband med fördjupad översiktsplan för kustområdet i kommunen år 1999. Även överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen un­der år 2003, där länsstyrelsen förklarat sig beredd att ompröva vissa delar av sitt ställningsta­gande i samband med den fördjupade översiktplanen år 1999, refereras. Likaså refereras kommunstyrelsens beslut från 2008 att besluta om detaljplaneändring av strandområdet. Synpunkter från allmänheten om den alltjämt pågående motorfordonstrafiken på strandtrafiken har lett till att länsstyrelsen låtit väcka ett tillsynsärende i frågan.

Länsstyrelsen gör bedömningen att dagens motorfordonstrafik på stranden sannolikt strider mot förbudet i 1§ terrängkörningslagen. Länsstyrelsens PM bifogas dessa anteckningar.

 

2 Kommunens syn

Kommunchefen instämmer i länsstyrelsen synpunkt att åtgärder bör vidtas snarast. Kom­munen har påbörjat ett arbete att ta fram avgränsade områden för parkering på stranden i kustområdet via en trafikkonsult. Förhandlingar med markägare för att få rådighet till mar­ken inför planläggning har likaså inletts.

 

3. Polisens syn

Polisen meddelar att de har svårt att ingripa på grund av den skyltning som förekommer idag och utifrån de trafikföreskrifter som gäller. Klarare regler och tydlig skyltning efterly­ses för att polisen skall kunna ingripa.

 

4. Slutsatser och överenskommelse

Vid överläggningen noteras åtgärder på kort och på lite längre sikt.

 

På kort sikt tar kommunen fram ett förslag hur de ytor som är erforderliga för sommarpar­kering kan anordnas och hur de kan avgränsa på ett tydligt sätt. Skyltning mm ska arrange­ras så att tydlighet uppstår och ovidkommande trafik undviks. Samtidigt tar kommunen fram ett förslag hur genomfartstrafiken på stranden kan tas bort utom för räddningstjänst och strandunderhåll. Åtgärderna skall utföras i samråd med de markägare som äger olika delar av stranden. Vidtagna åtgärder kommer att presenteras vid ett uppföljningsmöte enligt nedan.

 

Parallellt med detta kommer kommunen att arbeta med att skaffa sig rådighet över stranden och fortsätta det detaljplanearbete som inletts. Syftet med detaljplanen är att pröva de par­keringsområden som kommer att föreslås som trafikområden i pågående utredning. Noteras att en komplicerande faktor är den nya strandskyddslagstiftningen som medför att strand­skydd återinföres vid en planändring. Strandskyddsfrågorna prövas i kommande detaljpla­nearbete.

 

8. Uppföljningsmöte

Uppföljningsmöte äger rum torsdagen den 8 mars 2012 kl 09.00 i sammanträdesrum Svanen i Laholms stadshus.

 

Vid protokollet

Karl-Axel Jansson

 

Justeras

Cecilia Engström

Visa hela nyheten »

Länsstyrelsen Hallands län

2011-11-21


PM angående bilkörning och parkering på havsstranden i Laholms kommun.

 

Bakgrund

Bilkörning och parkering på stranden utmed Laholmskusten har förekommit under lång tid. Detta var förr en vanlig företeelse på många stränder i Sverige. Med ökande trafik och med hänsyn till miljöaspekter har det upphört på de flesta ställen. Bilkörningen har dock fortsatt i Laholm, dels för att alternativa parkeringsytor för strandgäster till stor del saknas, dels för att det uppskattas av många, såväl laholmsbor som sommargäster.

 

Kustområdet i Laholm omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljö­balken. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken med särskild inriktning mot det rörliga friluftslivet och turism gäller också. Detta ställer särskilda krav vid bl.a. planläggning. Mot denna bakgrund har länsstyrelsen i sitt gransknings­yttrande till den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, antagen av kommun­fullmäktige i juni 1999 bl.a. uttalat:

 

Det nu utställda förslaget är grundat på ett av samrådsalternativen, som tillåter parkering och bilkörning på stranden. Länsstyrelsen anser av detta skäl att riksintresset för friluftsliv inte är tillgodosett i det utställda planförslaget. Detta får också till följd att hälsa och säkerhet åsidosätts..... Ambitionen på sikt måste vara att ytterligare begränsa bilkörning och parkering på stranden....Kommunen bör därför ta fram en avvecklingsplan som visar hur strandparkeringarna inom 10 år, åtminstone sommartid, succesivt minskas i omfattning/ alternativt att vissa helt tas bort.


Laholms kommun har gjort bedömningen att det med hänsyn till parkerings- och framkomlighetssituationen i innanförliggande tätortsområde under vissa tider på sommaren inte är möjligt att klara situationen utan att använda lämpliga delar av strandområdet för bilparkering.

 

På ett möte mellan företrädare för kommunen respektive länsstyrelsen i oktober 2003 avhandlades denna problematik och av länsstyrelsens minnesanteckningar framgår att länsstyrelsen var beredd att ompröva ställningstagandet i granskningsyttrandet om mera underlag presenteras.

 

Efter utredning föreslog Samhällsbyggnadskontoret i början av 2008 bl.a. att detalj­planen för strandområdet bör ses över för att reglera väg- och parkerings­förhållan­dena. Kommunstyrelsen beslutade att ge kontoret i uppdrag att framarbeta en sådan plan. Detta arbete har av olika skäl ännu inte resulterat i något konkret förslag.

 

Det har, speciellt under senare år, från allmänheten framkommit reaktioner mot trafikförhållandena på stranden och både kommunen och länsstyrelsen har fått många propåer om att tillse att det sker en förändring. Det påtalas bl.a. att trafik inte bara sker för parkeringsändamål utan även som ren nöjeskörning/buskörning.

 

Länsstyrelsen har 2010-12-14, med anledning av detta och mot bakgrund av de syn­punk­ter som framförts i planeringssammanhang, beslutat att öppna ett tillsyns­ärende med syfte att utreda vilka juridiska aspekter som finns och att uppta en diskus­sion med kommunen för att i enlighet med synpunkterna i ovan nämnda gransknings­yttrande och resultatet av mötet 2003 om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förhållandena.

 

Aktuella planförhållanden, lagstiftning och annan reglering

Det berörda kustområdet omfattas alltså av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljö­balken samt omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken, med särskild inriktning mot det rörliga friluftslivet och turism.

 

Området omfattas av fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 1999. Länsstyrelsen har, som ovan redovisas, i sitt granskningsyttrande till planen haft synpunkter på hur parkeringsfrågan på stranden bör hanteras.

 

Huvuddelen av berört strandområde är detaljplanelagt. Detaljplanen redovisar strand­området som allmänplatsmark, park, med enskilt huvudmannaskap.

 

Tillämplig lagstiftning som reglerar körning av motorfordon m.m. utanför vägområden är terrängkörningslagen (1975:1313) . Till denna finns en terrängkörnings­förordning (1978:594), som reglerar terrängkörning mer i detalj.

 

Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordning (2001:651) om vägtrafik­defini­tioner anger beteckningar som är avsedda att användas i andra författningar, t.ex. definition av "väg" och "terräng".

 

Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Förordningen ger en kommun möjlighet att meddela lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik/ytterligare restriktioner mot terrängkörning.

 

Ordningslagen (1993:1617) ger möjligheter att göra vissa regleringar i lokal ordningsstadga.

Det finns även andra lagar, såsom t.ex. miljöbalken, som kan ha betydelse för rätten att köra i terräng. Dessa lagar tas dock inte upp till närmare behandling i detta PM. För mer information hänvisas till Naturvårdsverkets handbok 2005:1: "Terrängkörning".

 

Analys

Terrängkörningslagen är en förbudslag som syftar till att skydda mark och vegetation mot skador samt minska störningar på fauna och friluftsliv. Lagen förbjuder med vissa undantag körning med motordrivet fordon på barmark i terräng. Primärt måste därför avgöras om stranden är att betrakta som väg eller terräng.

 

Förordningen om vägtrafikdefinitioner anger följande definitioner:

- Terräng anges som område som ej är väg.

- Väg är

1. en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

2. en led som är anordnad för cykeltrafik

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

 

Av kommentaren till förordningen om vägtrafikdefinitioner (Trafikkommentarer, Margaretha Ericsson, mfl, Norstedts Juridik, 2008, s. 41) framgår att väg inte endast är sådan led eller plats som närmast kommer i åtanke, t.ex. gata och torg. Varje led eller plats kan vara en väg. För att en led eller plats ska anses vara väg krävs dock att vägen uppfyller kraven enligt någon av de tre punkterna i definitionen. Avgörande för om en led eller en plats är att anse som väg enligt 1 punkten är om området allmänt används för trafik med motorfordon.

 

Avgörande för om stranden i Laholm ska betraktas som väg eller terräng är således om den definitionsmässigt allmänt används för trafik med motorfordon. Visserligen kan det hävdas att bilkörning och parkering på stranden förekommit under lång tid och att den därmed allmänt används för trafik med motorfordon och ska anses som väg. Mot detta talar uppgifter i propositionen till terräng­körnings­­lagen (prop 75/76:67) Föredragande statsråd för där fram flera remissinstansers synpunkter på olägenheter med biltrafik på sandstränderna i södra Sverige som ett av skälen för att i den nya lagen införa hårda restriktioner mot terrängkörning. Det måste ju innebära att man avsåg att förhindra dessa olägenheter med den nya lagstiftningen, även om trafiken förekommit under lång tid.

 

Det är vidare mycket tveksamt om det finns något egentligt mål för den trafik, som förekommer på stranden. Undantag skulle möjligtvis kunna hävdas under sommartid, när stranden mer frekvent används för parkering. Mot detta talar det faktum att det enligt 6 kap 1 § plan- och byggnadsförordningen (2011:338) krävs bygglov för anordnande av parkering. Sådant lov finns inte varför den rent formellt inte heller kan utgöra målpunkt.

 

Ger lagstiftningen något undantag från förbudet av trafik i terräng, som kan vara tillämpbart i det aktuella fallet? Enligt terrängkörningslagen är motorfordon för jordbruk eller skogsbruk tillåtna att köra i terräng. Enligt terrängkörningsförordningen får under vissa omständigheter körning ske med motorfordon som används av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende, av läkare m.fl. i yrkesutövning, av fjällräddning samt av räddningstjänst. Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om ytterligare undantag eller besluta om undantag i enskilda fall från förbudet i terrängkörningslagen. Slutsatsen är att det inte finns något undantag från förbudet av trafik i terräng, som kan vara tillämpbart i det aktuella fallet.

 

Utredningen har inte kunnat finna några rättsfall som kan ge ledning i ärendet och frågan för Laholms del har inte prövats juridiskt. Länsstyrelsen kan därför inte med full säkerhet uttala sig om stranden omfattas av terrängkörningslagens förbud, även om mycket talar för det. Naturvårdsverkets jurist har i underhandskontakter redovisat uppfattningen att terrängkörningslagen gäller fullt ut på stranden i Laholm.

 

Om ytterligare underlag för en bedömning av terrängkörningslagens tillämpning behövs bör frågan prövas juridiskt i domstol. Länsstyrelsen har dock inga befogenheter att agera i sådana sammanhang. Tillsyns­myndighet för efterlevnad av terräng­kör­nings­­lagen är polismyndigheten som har att agera om någon av oaktsamhet eller uppsåt bryter mot lagen (4 § terrängkörningslagen).

Utredningen visar därutöver att kommunen med stöd av trafikförordningen beslutat om lokala trafikföreskrifter med förbud mot motordrivna fordon för vissa delar av stranden under tiden 1 juni – 31 augusti. Om terrängkörningslagen gäller torde sådana bestämmelser inte ha någon praktisk betydelse.


Förslag till åtgärder

Oberoende av om stranden i juridisk mening är väg eller terräng måste kommunen enligt länsstyrelsens uppfattning vidta åtgärder för att reglera förhållandena: buskörning och liknande ovidkommande körning måste upphöra, skyltning måste ses över, om parkering ska finnas måste den legaliseras enligt plan- och bygglagen etc. Hur detta bör ske har inte diskuterats närmare i föreliggande utredning. Ett sätt som bör prövas är att gå vidare med den detaljplaneläggning som enligt ovan finns beslutad i kommunen. Det bör dock noteras i sammanhanget att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken numera inträder vid ändring av detaljplan, vilket komplicerar processen.

 

Kjell Pihl

planarkitekt

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.