google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

2024 kan bli det år vi alla längtat efter – ett år med en bilfri strand! Mark-och- miljödomstolen fastställer länsstyrelsens föreläggande. Enligt domstolens bedömning är det nödvändigt att bilar helt utestängs från att köra och parkera på stranden för att uppnå syftet med de intressen som miljöbalken skyddar.

31 maj 2024 ska det således vara stopp för motortrafiken på stränderna. Domen går att överklaga men i nästa instans krävs prövningstillstånd. Oavsett vilket är detta ett mycket stort och glädjande steg i vår gemensamma kamp för en bilfri strand!

Bidra i kampen genom att registrera dig som medlem eller engagera dig i föreningen. Bli medlem

Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.
  • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
  • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
  • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
  • Biltrafik och parkering ska minimeras.
  • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
  • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
  • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
  • Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet.  Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former.  Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill ordna tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer. 

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna med eller utan funktionsvariation, en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu nästan enbart för motorfordonens behov.  Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige anslöt sig till 2020 tydlig göra dessa krav.

Läs hela pressreleasen
 

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 06

Som de flesta har läst i tidningarna eller fått reda på från vår förening har Laholms kommun varit föremål för ett tillsynsärende om strandtrafiken. Länsstyrelsen i Halland startade den 14 december 2010 detta ärende på grund av att Länsstyrelsen har fått många skrivelser och telefonsamtal om trafiken och parkeringen på stranden.

 

Länsstyrelsen vill att Laholms kommun ordnar en juridiskt hållbar lösning, vilket inte finns idag. Stranden är idag planlagd som parkmark och där får man inte köra, vilket är en underlig situation eftersom människor både kör och parkerar där med kommunens goda minne. Det finns dessutom trafikskyltar som talar om vart man får och inte får köra, vilket är en omöjlighet eftersom man inte får köra bil alls på stranden.

 

Redan 1999 påpekade Länsstyrelsen detta i samband med att en ny detaljplan antogs. Efter ett möte mellan kommunen och Länsstyrelsen 2003 sade sig Länsstyrelsen vara beredd att ompröva sitt ställningstagande från 1999 om kommunen såg till att lösa situationen på ett sätt som också skulle fungera i framtiden, vilket kommunen var införstådd med. Sedan dess har ingenting hänt.

Våren 2011 blev kommunen informerad om tillsynsärendet i möte mellan Länsstyrelsen. Den 21 november 2011 hade kommunen ytterligare ett möte med Länsstyrelsen och där kom man fram till att kommunen bör förhindra genomfartstrafik samt ordna med sommarparkering på stranden inom avgränsade områden.

 

På uppföljningsmötet den 8 mars 2012, med sexton personer närvarande, presenterade Laholms kommun en konsultutredning som hade tre olika alternativ om hur man kan lösa trafik och parkering på stranden.

 

26 april 2012 fick Länsstyrelsen en anmälan för samråd om tillfällig parkering på stranden. I den vill man stänga nio nedfarter för biltrafik och göra en tillfällig parkering på stranden avgränsad av ekstolpar och tågvirke.

 

I Hallandsposten 13 juni i år kunde man till slut läsa att det inte skulle bli några inhägnade parkeringar på stranden i år. En orsak är att Tångallmänningen i Skummeslöv måste fatta beslut om man ska tillåta en parkering på sin mark, vilket kan ske först på årsmötet 25 juli i år. En annan orsak är förstås att Laholms kommun har startat sitt arbete alldeles för sent.

 

Laholms kommuns stora framtida mål är att stranden ska vara i kommunens ägo och att man på det viset ska kunna göra de planer som behövs för tillgängligheten till stranden. Kommunen uppskattar att detta tar totalt tre år innan man har nått dit man vill.

 

Vi i Strandmiljö Laholm är förstås besvikna över att kommunen inte lyckats med något av det som de har sagt till Länsstyrelsen att de ska göra. Det finns inga särskilda åtgärder mot genomfartstrafiken, inga extra parkeringsplatser ovanför stranden utan det ser ut som det alltid har gjort. Det verkar som att kommunen helt enkelt inte klarar av att lösa frågan.

 

Vi kan också se att den väg vi har valt att gå med redovisning av hur det ser ut på stranden, påpekanden och förslag till lösningar inte har gett något på drygt tre år. Vi har visserligen väckt frågan och fått många att engagera sig i den men nu måste vi gå vidare med andra åtgärder än de som vi hittills har arbetat med.

Patrik Slimane,

ordf

Visa hela nyheten »

Måndag 11 juni hade Ulf Bjerstaf och Stefan Eliasson från Strandmiljö Laholm ett möte med ledande politiker och tjänstemän i Laholms kommun. De som deltog var kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson, dess vice ordförande Erling Cronqvist (c), andre vice ordförande Kjell Henriksson (s), kommunchef Nils Danred och planeringssekreterare Karl-Axel Jansson.

Ulf och Stefan presenterade föreningen och informerade om de motiv vi har för att säga nej till strandtrafik och vilka idéer och förslag vi har för ett bätre uttnyttjande av stranden och dess möjligheter. De överlämnade också några exemplar av föreningens nya folder där dessa synpunkter presenteras.

Ulf och Stefan hade också med sig nedanstående frågor till kommunledningen. Tyvärr ville ingen av de församlade besvara eller diskutera någon av frågorna under det halvtimmeslånga mötet. Men Thomas Jönsson lovade att skriftligt svar ska lämnas ”före midsommar”.

 

Strandmiljö Laholms frågor

som kommunledningen lovade att besvara senast 21 juni.

 

1. Finns det en gällande detaljplan som anger att stranden är parkmark?
…Ja   ...Nej

 

2. Krävs bygglov för att anlägga vägar och parkeringsplatser på parkmark?
... Ja   ...Nej

 

3. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från terrängkörningslagen?
... Ja ...Nej
Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

4. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från lagen om strandskydd?
... Ja ...Nej
Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

5. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter bilkörning och parkering på stranden har för Laholms kommun och/eller för det lokala näringslivet?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

6. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter ett generellt stopp för bilkörning och parkering på stranden skulle ha för Laholms kommun?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

7. Finns det någon utredning som visar vilka effekter på miljö och ekosystem som fordonstrafik och parkering på stranden medför?
... Ja ...Nej
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

8. Finns det någon gräns för hur många bilar som ska få parkera stranden?
... Ja ...Nej

Om ja, ange antal:____________________________

 

9. Fyra skäl brukar anges till varför det är nödvändigt att behålla strandtrafiken.
a) Det finns inte tillräckligt många parkeringsplatser nära stranden
b) Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att bada
c) Det är bekvämt och så har vi alltid gjort.
d) Det lockar turister
Vilket av skälen är starkast?
…a  ...b  ...c  ...d

Finns det ytterligare skäl?
... Ja ...Nej

Om ja vilket____________________________________________________

 

9. Anser du att de befintliga, strandnära p-platserna är väl skyltade?
... Ja ...Nej
Om nej:
Kan bättre skyltning bidra till minskat behov av parkering på stranden?
... Ja ...Nejj

 

10. Är buskörning på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_________________________________________________________

 

11. Är vild husbilscamping på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_________________________________________________________

 

12. Kommer Tyréns konsultrapport om åtgärder på stranden att bli offentlig?
... Ja ...Nej
Om Ja: När blir den offentlig?_______________

 

13. Hur förhåller sig kommunen till den särskilda skrivningen i Miljöbalken om strandens riksintresse?

Visa hela nyheten »
Skylten är påhittad men önskemålet är på riktigt. (Bild: Stefan Eliasson) Skylten är påhittad men önskemålet är på riktigt. (Bild: Stefan Eliasson)

Vi ser stranden som en naturtillgång

Större delen av stranden är inte bilfri, som Strand för alla (SFA) påstår. Bilfri är bara en del i norr där det inte går att köra. Stranden i övrigt trafikeras fritt 9 av 12 månader, ofta med inslag av buskörning. Inte heller sommartid är de "bilfria" delarna bilfria. Många struntar i förbudsskyltarna, särskilt kvällstid.
SFA anser att Strandmiljö Laholm (SL) är en minoritet. Sett till antalet berörda så är både SFA och SL minoriteter. Idag är vi 213 st. Fortsätter medlemmarna att strömma till som nu, är vi snart i kapp SFA. Det ser vi fram emot, även om det egentligen saknar betydelse. Vi får inte mer rätt för att vi blir fler, utan för att våra åsikter grundar sig på gällande lagar:
• Strandtrafik strider mot terrängskörningslagen.
• Stranden är parkmark. Ska parkering legaliseras måste detaljplanen ändras. Det går inte utan att komma i konflikt med Lagen om strandskydd.
SFA anger ekonomin som skäl att behålla strandtrafiken. Men det finns ingen utredning som visar att Laholm drabbas ekonomiskt om badgäster får parkera nära i stället för på stranden.
Vårt alternativ är att se stranden som en naturtillgång. Varsamt hanterad kan den bli bas för en betydande turist- och besöksnäring med fokus på friskvård, motion & rekreation.
SFA insinuerar att vi vill utestänga funktionshindrade. Men vi ser ingen motsättning mellan att strandtrafiken upphör och att funktionshindrade ges lika bra möjligheter att njuta av stranden och salta bad som alla andra. Vi har ända sedan 2008 uppmanat kommunen att skapa en badplats, anpassad och lättillgänglig för funktionshindrade.

Strandmiljö Laholm

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.