google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
 • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

2024 kan bli det år vi alla längtat efter – ett år med en bilfri strand! Mark-och- miljödomstolen fastställer länsstyrelsens föreläggande. Enligt domstolens bedömning är det nödvändigt att bilar helt utestängs från att köra och parkera på stranden för att uppnå syftet med de intressen som miljöbalken skyddar.

31 maj 2024 ska det således vara stopp för motortrafiken på stränderna. Domen går att överklaga men i nästa instans krävs prövningstillstånd. Oavsett vilket är detta ett mycket stort och glädjande steg i vår gemensamma kamp för en bilfri strand!

Bidra i kampen genom att registrera dig som medlem eller engagera dig i föreningen. Bli medlem

Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.
 • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
 • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
 • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
 • Biltrafik och parkering ska minimeras.
 • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
 • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
 • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
 • Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet.  Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former.  Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill ordna tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer. 

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna med eller utan funktionsvariation, en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu nästan enbart för motorfordonens behov.  Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige anslöt sig till 2020 tydlig göra dessa krav.

Läs hela pressreleasen
 

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2011

PRESSMEDDELANDE

Angående Länsstyrelsens tillsynsmöte

med Laholms kommun den 21 november 2011


Nu kan Sveriges längsta sandstrand också bli den mest attraktiva

 

Föreningen Strandmiljö Laholm ser mycket positivt på att Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland nu arbetar gemensamt för att lösa parkeringsfrågan. Först när strandtrafiken avvecklats kan Sveriges längsta sandstrand bli riktigt attraktiv och utnyttjas till sina fulla potential som frilufts- och rekreationsområde. Det i sin tur kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att utveckla Laholm som turistmål.

 

Strandmiljö Laholm har allt sedan starten 2008 regelbundet ifrågasatt att biltrafik och parkering tillåts på en strand som är av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Bedömningen delas otvetydigt av Naturvårdsverket som slagit fast att strandtrafiken strider mot terrängkörningslagen.

 

Att nu även Länsstyrelsen i Halland konstaterar att "mycket talar för att terrängkörningslagen gäller", är glädjande. Det bör förhoppningsvis innebära att Laholms kommun väljer att fokusera på åtgärder som är anpassade till det juridiska sakläget i stället för att som hittills kringgå och förhala ärendet.

 

Strandmiljö Laholm uppmanar Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland att inrikta det nu inledda arbetet på att…

 • skapa avgräsningar så att endast fordon med dispens kan köra/parkera på stranden.
 • lösa behovet av strandnära p-platser under den besöksintensiva delen av året med gröna säsongsparkeringar enligt den modell som vi visar på www.strandmiljolaholm.se. Permanenta p-platser som täcker behovet under övriga delen av året finns redan på flera ställen längs kustremsan.
 • med tydliga skyltning göra det lätt för besökare att hitta båda sortens parkeringar.
 • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en badplats anpassad för rörelsehindrade.
 • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en avgränsad plats där sjösättning och upptagning av fritidsbåtar kan ske hjälp av personbilsdragen båttrailer.

Strandmiljö Laholm

Föreningen Strandmiljö Laholm www.strandmiljolaholm.se

Kontakt Kväll: Patrik Slimane, 073-358 50 25 patrik@parafras.se

Dag: Ulf Bjerstaf,070-316 04 16 ulf.bjerstaf@hotmail.com

Visa hela nyheten »

2011-11-21 Kl 08.30 – 10.10


Minnesanteckningar vid överläggning strandparkering i kustområdet

 

Närvarande:

Kurt Håkansson, trafikpolisen Halland

Mikael Eliasson, närpolischef Laholm

Cecilia Engström, länsarkitekt

Peter Jupén, chefjurist länsstyrelsen

Kjell Pihl, planarkitekt

Nils Danred, kommunchef

Bo Erlandsson, kommunjurist

Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef

Torsten Kindt, miljö- och hälsoskyddschef

Erland Björkman, teknik- och servicechef

Paul Gruber, gatuchef

Karl-Axel Jansson, plansekr

 

1. Länsstyrelsens utredning och PM om nuvarande trafik på stranden

Kjell Pihl redovisar en utredning om motorfordonstrafik på stranden i kustområdet i kommunen och belyser länsstyrelsens ställningstagande i samband med fördjupad översiktsplan för kustområdet i kommunen år 1999. Även överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen un­der år 2003, där länsstyrelsen förklarat sig beredd att ompröva vissa delar av sitt ställningsta­gande i samband med den fördjupade översiktplanen år 1999, refereras. Likaså refereras kommunstyrelsens beslut från 2008 att besluta om detaljplaneändring av strandområdet. Synpunkter från allmänheten om den alltjämt pågående motorfordonstrafiken på strandtrafiken har lett till att länsstyrelsen låtit väcka ett tillsynsärende i frågan.

Länsstyrelsen gör bedömningen att dagens motorfordonstrafik på stranden sannolikt strider mot förbudet i 1§ terrängkörningslagen. Länsstyrelsens PM bifogas dessa anteckningar.

 

2 Kommunens syn

Kommunchefen instämmer i länsstyrelsen synpunkt att åtgärder bör vidtas snarast. Kom­munen har påbörjat ett arbete att ta fram avgränsade områden för parkering på stranden i kustområdet via en trafikkonsult. Förhandlingar med markägare för att få rådighet till mar­ken inför planläggning har likaså inletts.

 

3. Polisens syn

Polisen meddelar att de har svårt att ingripa på grund av den skyltning som förekommer idag och utifrån de trafikföreskrifter som gäller. Klarare regler och tydlig skyltning efterly­ses för att polisen skall kunna ingripa.

 

4. Slutsatser och överenskommelse

Vid överläggningen noteras åtgärder på kort och på lite längre sikt.

 

På kort sikt tar kommunen fram ett förslag hur de ytor som är erforderliga för sommarpar­kering kan anordnas och hur de kan avgränsa på ett tydligt sätt. Skyltning mm ska arrange­ras så att tydlighet uppstår och ovidkommande trafik undviks. Samtidigt tar kommunen fram ett förslag hur genomfartstrafiken på stranden kan tas bort utom för räddningstjänst och strandunderhåll. Åtgärderna skall utföras i samråd med de markägare som äger olika delar av stranden. Vidtagna åtgärder kommer att presenteras vid ett uppföljningsmöte enligt nedan.

 

Parallellt med detta kommer kommunen att arbeta med att skaffa sig rådighet över stranden och fortsätta det detaljplanearbete som inletts. Syftet med detaljplanen är att pröva de par­keringsområden som kommer att föreslås som trafikområden i pågående utredning. Noteras att en komplicerande faktor är den nya strandskyddslagstiftningen som medför att strand­skydd återinföres vid en planändring. Strandskyddsfrågorna prövas i kommande detaljpla­nearbete.

 

8. Uppföljningsmöte

Uppföljningsmöte äger rum torsdagen den 8 mars 2012 kl 09.00 i sammanträdesrum Svanen i Laholms stadshus.

 

Vid protokollet

Karl-Axel Jansson

 

Justeras

Cecilia Engström

Visa hela nyheten »

Länsstyrelsen Hallands län

2011-11-21


PM angående bilkörning och parkering på havsstranden i Laholms kommun.

 

Bakgrund

Bilkörning och parkering på stranden utmed Laholmskusten har förekommit under lång tid. Detta var förr en vanlig företeelse på många stränder i Sverige. Med ökande trafik och med hänsyn till miljöaspekter har det upphört på de flesta ställen. Bilkörningen har dock fortsatt i Laholm, dels för att alternativa parkeringsytor för strandgäster till stor del saknas, dels för att det uppskattas av många, såväl laholmsbor som sommargäster.

 

Kustområdet i Laholm omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljö­balken. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken med särskild inriktning mot det rörliga friluftslivet och turism gäller också. Detta ställer särskilda krav vid bl.a. planläggning. Mot denna bakgrund har länsstyrelsen i sitt gransknings­yttrande till den fördjupade översiktsplanen för kustområdet, antagen av kommun­fullmäktige i juni 1999 bl.a. uttalat:

 

Det nu utställda förslaget är grundat på ett av samrådsalternativen, som tillåter parkering och bilkörning på stranden. Länsstyrelsen anser av detta skäl att riksintresset för friluftsliv inte är tillgodosett i det utställda planförslaget. Detta får också till följd att hälsa och säkerhet åsidosätts..... Ambitionen på sikt måste vara att ytterligare begränsa bilkörning och parkering på stranden....Kommunen bör därför ta fram en avvecklingsplan som visar hur strandparkeringarna inom 10 år, åtminstone sommartid, succesivt minskas i omfattning/ alternativt att vissa helt tas bort.


Laholms kommun har gjort bedömningen att det med hänsyn till parkerings- och framkomlighetssituationen i innanförliggande tätortsområde under vissa tider på sommaren inte är möjligt att klara situationen utan att använda lämpliga delar av strandområdet för bilparkering.

 

På ett möte mellan företrädare för kommunen respektive länsstyrelsen i oktober 2003 avhandlades denna problematik och av länsstyrelsens minnesanteckningar framgår att länsstyrelsen var beredd att ompröva ställningstagandet i granskningsyttrandet om mera underlag presenteras.

 

Efter utredning föreslog Samhällsbyggnadskontoret i början av 2008 bl.a. att detalj­planen för strandområdet bör ses över för att reglera väg- och parkerings­förhållan­dena. Kommunstyrelsen beslutade att ge kontoret i uppdrag att framarbeta en sådan plan. Detta arbete har av olika skäl ännu inte resulterat i något konkret förslag.

 

Det har, speciellt under senare år, från allmänheten framkommit reaktioner mot trafikförhållandena på stranden och både kommunen och länsstyrelsen har fått många propåer om att tillse att det sker en förändring. Det påtalas bl.a. att trafik inte bara sker för parkeringsändamål utan även som ren nöjeskörning/buskörning.

 

Länsstyrelsen har 2010-12-14, med anledning av detta och mot bakgrund av de syn­punk­ter som framförts i planeringssammanhang, beslutat att öppna ett tillsyns­ärende med syfte att utreda vilka juridiska aspekter som finns och att uppta en diskus­sion med kommunen för att i enlighet med synpunkterna i ovan nämnda gransknings­yttrande och resultatet av mötet 2003 om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förhållandena.

 

Aktuella planförhållanden, lagstiftning och annan reglering

Det berörda kustområdet omfattas alltså av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljö­balken samt omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken, med särskild inriktning mot det rörliga friluftslivet och turism.

 

Området omfattas av fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 1999. Länsstyrelsen har, som ovan redovisas, i sitt granskningsyttrande till planen haft synpunkter på hur parkeringsfrågan på stranden bör hanteras.

 

Huvuddelen av berört strandområde är detaljplanelagt. Detaljplanen redovisar strand­området som allmänplatsmark, park, med enskilt huvudmannaskap.

 

Tillämplig lagstiftning som reglerar körning av motorfordon m.m. utanför vägområden är terrängkörningslagen (1975:1313) . Till denna finns en terrängkörnings­förordning (1978:594), som reglerar terrängkörning mer i detalj.

 

Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordning (2001:651) om vägtrafik­defini­tioner anger beteckningar som är avsedda att användas i andra författningar, t.ex. definition av "väg" och "terräng".

 

Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Förordningen ger en kommun möjlighet att meddela lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik/ytterligare restriktioner mot terrängkörning.

 

Ordningslagen (1993:1617) ger möjligheter att göra vissa regleringar i lokal ordningsstadga.

Det finns även andra lagar, såsom t.ex. miljöbalken, som kan ha betydelse för rätten att köra i terräng. Dessa lagar tas dock inte upp till närmare behandling i detta PM. För mer information hänvisas till Naturvårdsverkets handbok 2005:1: "Terrängkörning".

 

Analys

Terrängkörningslagen är en förbudslag som syftar till att skydda mark och vegetation mot skador samt minska störningar på fauna och friluftsliv. Lagen förbjuder med vissa undantag körning med motordrivet fordon på barmark i terräng. Primärt måste därför avgöras om stranden är att betrakta som väg eller terräng.

 

Förordningen om vägtrafikdefinitioner anger följande definitioner:

- Terräng anges som område som ej är väg.

- Väg är

1. en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

2. en led som är anordnad för cykeltrafik

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

 

Av kommentaren till förordningen om vägtrafikdefinitioner (Trafikkommentarer, Margaretha Ericsson, mfl, Norstedts Juridik, 2008, s. 41) framgår att väg inte endast är sådan led eller plats som närmast kommer i åtanke, t.ex. gata och torg. Varje led eller plats kan vara en väg. För att en led eller plats ska anses vara väg krävs dock att vägen uppfyller kraven enligt någon av de tre punkterna i definitionen. Avgörande för om en led eller en plats är att anse som väg enligt 1 punkten är om området allmänt används för trafik med motorfordon.

 

Avgörande för om stranden i Laholm ska betraktas som väg eller terräng är således om den definitionsmässigt allmänt används för trafik med motorfordon. Visserligen kan det hävdas att bilkörning och parkering på stranden förekommit under lång tid och att den därmed allmänt används för trafik med motorfordon och ska anses som väg. Mot detta talar uppgifter i propositionen till terräng­körnings­­lagen (prop 75/76:67) Föredragande statsråd för där fram flera remissinstansers synpunkter på olägenheter med biltrafik på sandstränderna i södra Sverige som ett av skälen för att i den nya lagen införa hårda restriktioner mot terrängkörning. Det måste ju innebära att man avsåg att förhindra dessa olägenheter med den nya lagstiftningen, även om trafiken förekommit under lång tid.

 

Det är vidare mycket tveksamt om det finns något egentligt mål för den trafik, som förekommer på stranden. Undantag skulle möjligtvis kunna hävdas under sommartid, när stranden mer frekvent används för parkering. Mot detta talar det faktum att det enligt 6 kap 1 § plan- och byggnadsförordningen (2011:338) krävs bygglov för anordnande av parkering. Sådant lov finns inte varför den rent formellt inte heller kan utgöra målpunkt.

 

Ger lagstiftningen något undantag från förbudet av trafik i terräng, som kan vara tillämpbart i det aktuella fallet? Enligt terrängkörningslagen är motorfordon för jordbruk eller skogsbruk tillåtna att köra i terräng. Enligt terrängkörningsförordningen får under vissa omständigheter körning ske med motorfordon som används av statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende, av läkare m.fl. i yrkesutövning, av fjällräddning samt av räddningstjänst. Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om ytterligare undantag eller besluta om undantag i enskilda fall från förbudet i terrängkörningslagen. Slutsatsen är att det inte finns något undantag från förbudet av trafik i terräng, som kan vara tillämpbart i det aktuella fallet.

 

Utredningen har inte kunnat finna några rättsfall som kan ge ledning i ärendet och frågan för Laholms del har inte prövats juridiskt. Länsstyrelsen kan därför inte med full säkerhet uttala sig om stranden omfattas av terrängkörningslagens förbud, även om mycket talar för det. Naturvårdsverkets jurist har i underhandskontakter redovisat uppfattningen att terrängkörningslagen gäller fullt ut på stranden i Laholm.

 

Om ytterligare underlag för en bedömning av terrängkörningslagens tillämpning behövs bör frågan prövas juridiskt i domstol. Länsstyrelsen har dock inga befogenheter att agera i sådana sammanhang. Tillsyns­myndighet för efterlevnad av terräng­kör­nings­­lagen är polismyndigheten som har att agera om någon av oaktsamhet eller uppsåt bryter mot lagen (4 § terrängkörningslagen).

Utredningen visar därutöver att kommunen med stöd av trafikförordningen beslutat om lokala trafikföreskrifter med förbud mot motordrivna fordon för vissa delar av stranden under tiden 1 juni – 31 augusti. Om terrängkörningslagen gäller torde sådana bestämmelser inte ha någon praktisk betydelse.


Förslag till åtgärder

Oberoende av om stranden i juridisk mening är väg eller terräng måste kommunen enligt länsstyrelsens uppfattning vidta åtgärder för att reglera förhållandena: buskörning och liknande ovidkommande körning måste upphöra, skyltning måste ses över, om parkering ska finnas måste den legaliseras enligt plan- och bygglagen etc. Hur detta bör ske har inte diskuterats närmare i föreliggande utredning. Ett sätt som bör prövas är att gå vidare med den detaljplaneläggning som enligt ovan finns beslutad i kommunen. Det bör dock noteras i sammanhanget att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken numera inträder vid ändring av detaljplan, vilket komplicerar processen.

 

Kjell Pihl

planarkitekt

Visa hela nyheten »

Stormen som härjade längs kusten under söndagsdygnet har lett till att Laholms kommun tvingats stänga av elva av 15 nedfarter till stranden i Mellbystrand och Skummeslöv. Det framgår av en artikel i dagens Hallandsposten.

I artikeln konstateras att länsstyrelsen slagit fast att biltrafik på stranden strider mot terrängkörningslagen och därför är olaglig. Enligt HP har länsstyrelsen satt en frist på tre månader innan kommunen måste presentera ett förslag på hur trafken kan avvecklas. Eventuellt kan stormskadorna på nedfarterna påskynda ärendet.

HP har intervjuat Laholms gatuchef Paul Gruber som berättar att vattnet skurit så djupa fåror i vägarna att det skulle kosta hundratusentals kronor att reparera alla. Därför har teknik- och servicekontoret hittills nöjt sig med att provisoriskt laga de fyra största nedfarterna: Mellbyvägen, Kolonivägen, Vallbergavägen och Stora Strandvägen.

– Det är mycket möjligt att det begränsar framkomligheten på stranden genom att vissa bilzoner inte blir tillgängliga. Men det tycker jag att vi kan leva med, säger Paul Gruber till Hallandsposten.

Visa hela nyheten »

Som svar på en förfrågan från Laholms kommun har föreningen Strandmiljö Laholm i en skrivelse klargjort att vi stöder kommunens vilja att utöka det s k  Strandhedsprojektet till att även omfatta Mellbystrand.

Läs hela skrivelsen här.

Visa hela nyheten »

…att vandra söderut, längs den långsträckta välvda sandstranden i Laholmsbukten och ha Bjärehalvön som en fond. En solig oktoberdag, när Strandmiljö Laholm strandstädade, träffade vi Else-Lis och Björn, som var på vandring från Mellbystrand till Båstad. De hade kört från Falkenberg till Båstad, där de hade parkerat sin bil. Sedan hade de tagit bussen till Mellbystrand, med byte i Laholm. Nu gick de i det vackra höstvädret och njöt av sin vandring tillbaka till Båstad.
Else-Lis och Björn har gått längs hallandskusten från Falkenberg i olika etapper.
- Målet är att gå från Falkenberg till Mölle, men kanske det blir längre, vi får se, säger Björn.
Synd bara att man kör bil här på stranden tyckter paret. De bor vid Långasand utanför Falkenberg och där har det också körts med bil på stranden tidigare. För två år sedan bestämdes att det får man inte göra längre.
Strandmiljö Laholm har under flera år inventerat och lett vandringar längs kusten i Laholm med tanke på att initiera en vandringsled från Båstadgränsen till Halmstadsgränsen med "öglor" upp i de olika naturreservaten. Mötet med Else-Lis och Björn stärker vår tanke.

Gunvor Petersson

Visa hela nyheten »

I dag hade Strandmiljö Laholm bildvisning, sång, piano, diktläsning för ett 40-tal Eftermiddagslediga på Mellbystrandsgården med tema hav och strand.

Visa hela nyheten »

I dag har vi sänt ett skrivelse till kommunstyrelsen Laholms kommun där föreslår att ett havsbad för personer med funktionsnedsättning etableras. Vi yrkar ocksså på att havsbadet ska finnas med i "Politiska handlingsprogram 2011-2014 i Laholms kommun för personer med funktionsnedsättning".

Läs hela skrivelsen här.

 

 

Visa hela nyheten »

Så var årets sista strandstädning utförd i blåst men i ljumma vindar och sol. Det var Anita, en ny medlem vi "hittade" när vi strandstädade en gång i somras, och jag, som tog oss an uppgiften.
I veckan har alla grisar, soptunnor och skyltar tagits bort från stranden. Havet har också gått ända upp över stranden flera gånger under sista tiden, så nu har vi en lång, härligt naturlig strand. Där vattenskoteruthyrarens friggebod stått samlade vi ihop glas och tog med oss hem. Vi avslutade med att fika på stranden och konstaterade att vattnet såg friskt och härligt ut efter stormen.

Gunvor Petersson

Visa hela nyheten »

Nu kan vi glädja oss åt 20 nya medlemmar! Det betyder att vi i dagsläget är 160 personer. Kul tycker jag! Välkomstbrev är utsänt. Imorgon fortsätter det med uppdatering av medlemslistan.
Louise Bergwall

Visa hela nyheten »

En rask promenad på den fasta sandstranden, ett suveränt underlag för promenader, gör gott både för kropp och själ. Så jag gick på stranden idag för att få frisk luft, njuta av vågornas ljud, titta och lyssna på fåglarna, se solljuset reflekteras i vattnet och samtidigt få motion.

När jag tittade upp mot dynkanten såg jag en mörk underlig hög. Aj,aj har en av husbilarna släppt ut sin avloppstank, var min första tanke. Nej, riktigt så illa var det inte, men vidare trevlig var inte upptäckten i alla fall.
Någon hade kört ner på stranden, backat upp mot dynkanten och lagt ut, grus, sand jord och gräs med rötter. Såg ut som om någon sopat sin uppfart eller trädgårdgångar, tagit bort ogräs och sedan dumpat sopan på stranden. Ynkligt!

Gunvor Petersson
PS

Badade idag, vattnet smakade salt, men ser bedrövligt ut, verkligt, verkligt dåligt badvatten.

Visa hela nyheten »

Årsmötet beslutade idag att utöka antal styrelsemedlemmar från 3 till 5. Till ny styrelse valdes Patrik Slimane (ordförande), Ulf Bjerstaf (kassör), Stefan Eliasson (sekreterare), Gunvor Petersson (ledamot), Louise Bergwall (ledamot). Till suppleanter valde Hermann Grimmeiss och Inger Lorentzon.

Visa hela nyheten »

Besök på Sannarps bilprovning i Halmstad. Jag passar på att intervjua personalen om oljeläckage från dagens bilar. Ofta när vi argumenterar för att det inte är bra att låta oljespill från bilar kommer ut i sanden nära vattnet när bilar kör och parkerar på stranden får vi ofta höra att moderna bilar inte läcker olja.

- Hur är det, läcker dagens bilar olja? frågade jag.

- Oh, ja - nästan alla!

- Kan ni säga hur många procent?

- Jaa, i alla fall 80%, men det är bara när det droppar, nästan rinner som bilen inte går igenom besiktningen. Skulle vi inte godkänna alla de bilar som läcker lite olja skulle vi inte ha annat att göra, det skulle inte fungera.

Så är det alltså, de flesta bilar läcker olja. Även de som parkeras på vår strand.

Gunvor Petersson

Visa hela nyheten »

Påninnelse om vårt årsmöte lördagen den 6 aug kl 15.00 på Hotell Mellbystrand Tre Laxar. Hjärtligt Välkomna!
Patrik, Maria och Gunvor

Visa hela nyheten »

Laholms kommun har placerat en handikapp-ramp vid havet efter entrén till "blå flagg" nedanför Mellbystrand centrum. I diskussionen om handikappades, eller funktionshindrades, rätt att nå havet framförs ofta argumentet att de måste kunna ta sig till stranden i bil. Därför blev vi överraskade när vi upptäckte att kommunen valt att göra handikapp-anpassningen på en strand som inte är möjlig att nå med bil. Vår föreningen accepterar och respekterar funktionshindrades möjlighet att även i fortsättningen nå stranden men vi tror att möjligheten att göra ett bra handikappbad är betydligt större på den sk bilstranden nedanför Mellbystrand eller Skummeslövsstrand. Och frågan hur en handikappad, eller funktionshindrad, skall kunna nå själva vattnet återstår att lösa.

Visa hela nyheten »

Uttalande från föreningen Strandmiljö Laholm med anledning av nyheten i I Hallandsposten den 11 maj om att strandtrafiken är olaglig


I ett granskningsyttrande till Laholms kommuns översiktsplan 1999 skrev Länsstyrelsen att:

 

"Kommunen bör ha som mål att successivt minska antalet parkeringsplatser på stranden. Länsstyrelsen avser att följa avvecklingsplanens genomförande vilket bör ske under föreslagna 10 år".


År 2003 hade Länsstyrelsen ett möte med Laholms kommun där kommunen framförde att man ville behålla strandparkeringen under sommarhalvåret och i och med detta genomföra några åtgärder för att förbättra situationen på stranden.
Under 2010 besökte Länsstyrelsen i Halland samtliga sex hallandskommuner och samtalat med kommunernas tjänstemän på plan- och byggsidan. Efter tillsynsbesöken har Länsstyrelsen bestämt att öppnat ett specifikt tillsynsärende om strandtrafiken i Laholms kommun. Detta tillsynsärende arbetar man med just nu och det är inte avslutat eller offentliggjort.

Vi har sedan föreningen bildades arbetat för att visa på hur man kan lösa både tillgänglighet och parkering samtidigt som man reducerar biltrafiken på stranden. Vi kommer fortsatt att arbeta med möjliga lösningar, gärna i samarbete med Laholms kommun för en bra framtida lösning. Vi vill givetvis fortsatt att människor besöker Laholms kommun och stranden och att funktionshindrade och båtägare fortsatt har god tillgång till stranden.

Föreningen Strandmiljö Laholm kommer vara tillgänglig för att kommentera tillsynsärendet när det har blivit offentligt och vi kan läsa precis vad Länsstyrelsen kommit fram till.

Föreningen Strandmiljö Laholm
Gunvor Petersson
Maria Nilsson
Patrik Slimane

 

Visa hela nyheten »

Under 2010 besökte Länsstyrelsen i Halland samtliga sex hallandskommuner. Representanter för samhällsbyggnadsfunktionen och rättsenheten har besökt och samtalat med kommunernas tjänstemän på plan- och byggsidan.

Efter tillsynsbesöken har länsstyrelsen bestämt att öppnat ett specifikt tillsynsärende i Laholms kommun. Det gäller frågan om parkering och bilkörning på stranden som länsstyrelsen har haft synpunkter på vid olika tillfällen under de senaste 10 åren. Vid ett uppföljande möte 2003 mellan kommunen konstaterades det att mera underlag krävs för att länsstyrelsen ska kunna ompröva sitt ställningstagande. Något sådant underlag har inte presenterats vilket länsstyrelsen ånyo efterlyste. Frågan har dock inte fått någon lösning varför länsstyrelsen måste bedriva en aktiv diskussion med kommunen kring denna problematik.

I vår förening anser vi det är både på tiden och viktigt att Länsstyrelsen har en dialog med Laholms kommun om strandtrafiken.

Visa hela nyheten »

I lördags var vår händige och arbetsamme medlem Sigborn Jonasson på stranden och grävde ner ytterligare 7 bänkar som han snickrat. Självklart assisterade jag honom i det fina vädret.
HPs reporter Inge Henriksson  var på plats för att göra ett reportage om scouterna som höll på att städa stranden. Han såg oss och kom fram och pratade. Det blev ett litet reportage om Strandmiljö Laholms bänkar också. Inge verkade imponerad av vårt arbete i föreningen.
Trevligt!
Gunvor Petersson

Visa hela nyheten »

Strandmiljö Laholms insändare, införd i dagens Laholms tidning. Klicka på bilden för att läsa. Eller läs den här i vårt insändararkiv.

Visa hela nyheten »

Svar till ett flertal insändarskribenter i Hallandsposten som uttalat sig i nedsättande ordalag om Strandmiljö Lahom. Läs som pdf.

Visa hela nyheten »
Vägen är 2,5m bred och lagret krossgrus är cirka 30 cm tjockt.

I slutet av januari började Laholms kommun anlägga en väg i dynerna i Mellbystrand nedanför Mellbyvägen. Man schaktade en väg genom dynerna som man därefter lade stenmjöl på. Meningen har varit att ersätta den träspång som tidigare fanns mellan stranden och den allmänna toaletten där. Men åtgärden väcker många frågor och bekräftar det som vi i föreningen Strandmiljö Laholm vetat hela tiden och som är en anledning till att föreningen bildades, nämligen att Laholms kommun tar för lite hänsyn till den vackra strandens naturliga värden. Stranden hanteras och sköts mer som en väg och parkeringsplats än det naturområde av riksintresse som det är.

Är detta ett väl genomtänkt beslut?

Man anlägger en väg till en toalett några få meter från en väg som redan finns.

Är det här beslutet taget med ekologisk och biologisk kompetens?

Först och främst så för man in ett främmande material: stenkross. Sedan hårdgör man ytan, ungeför som när man anlägger en väg eller en parkering.

Vad säger Länsstyrelsen om att man hårdgör marken i den miljö I Laholms kommun som är ovanlig både i ett regionalt och nationellt perspektiv: sanddyner.

I takt med att vägen kommer att översandas kommer det finnas behov att lägga på ytterligare stenmjöl. Har man tagit med detta i beräkningen?

I diskussionen om parkeringar på stranden hävdar många, med rätta, att det inte går att anlägga parkeringar i dynerna eftersom det skulle förstöra naturen där. Vad har man gjort här?

I föreningens mål har vi sagt att:

• det skall finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren. Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.

• material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.

Denna händelse visar att det är långt kvar för Laholms kommun att gå i sitt förhållande till strandens natur.

Det är visserligen för sent, men föreningen kommer skicka in en skrivelse till Laholms kommun där vi uppmanar dem att ta bort krossgruset. Vi kommer även meddela Länsstyrelsen om det inträffade.

Var finns känslan för strandens värden och dessa natur? Var finns respekten?

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.