google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

PRESSMEDDELANDE

Mark- och miljödomstolens dom att förbjuda fordonstrafik och parkering på havsstranden i Laholms kommun kommer att prövas av Mark- och miljööverdomstolen.


Idag meddelades Mark- och miljööverdomstolens beslut att bevilja Laholms kommun samt några privatpersoner prövningstillstånd, medan Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms, Strand för allas samt en privatpersons överklagande avvisas. Det innebär att domen från Mark- och miljödomstolen (2017-04-25) att förbjuda Laholms kommun att upplåta strandområdena i Skummeslövsstrand och Mellbystrand för parkeringsändamål kommer att prövas på nytt.

- Prövningstillståndet välkomnas och var väntat eftersom domen enligt de överklagande innehåller formella brister och oklarheter som bör redas ut. Dessutom ger den inte tydliga anvisningar för hur domen ska implementeras i kommunens fortsatta planering av bl a parkeringar, trafik och miljöskyddande åtgärder i de strandnära områdena, säger Sten Wandel, styrelseledamot i Strandmiljö Laholm.

- Någon annan dom från Mark- och miljööverdomstolens än ett förbud mot trafik och parkering av motorfordon på stranden är inte att vänta. På alla andra stränder i Sverige är det förbjudet att köra bil.  Skulle det bli tillåtet i Laholms kommun skulle det öppna för bilkörning på landets övriga badstränder, vilket hade varit helt orimligt, fortsätter Sten Wandel

Alla som följt frågan vet att Laholms kommun har haft mer än 18 år på sig för att undvika den uppkomna situationen. Redan 1999 skrev Länsstyrelsen i Hallands län i sitt granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen för kustområdet så här:

”Kommunen bör därför ta fram en avvecklingsplan som visar hur strandparkeringarna inom 10 år, åtminstone sommartid, succesivt minskas i omfattning / alternativt att vissa helt tas bort.”

Ett av föreningen Strandmiljö Laholms mål har ända från start varit att minimera strandtrafikens och parkeringarnas negativa inverkan på naturen och oss människor. Vårt arbete har därför gått ut på att utarbeta förslag, och i dialog med kommunen och intressenter, hitta lösningar som bidrar till att minimera fordonstrafik och parkering på stranden och samtidigt erbjuda en bra tillgänglighet, speciellt för de med särskilda behov såsom handikappade, båtägare, strandrensare, räddningstjänst m fl. Tyvärr visade det sig att kommunens företrädare inte var intresserade av någon dialog. Alla våra förslag mottogs kallsinnigt. Till slut återstod bara en juridisk prövning.

- Biltrafiken på stranden i Laholm har varit ifrågasatt i många decennier. Det bästa hade varit om kommunen hade fullföljt Länsstyrelsens uppmaning från 1999 med parkeringar på annan plats än på stranden och då med säsongsparkeringar på gräsytor. Vår förening gjorde en inventering där vi identifierad strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! (Länk till kartan här). Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. säger Margareta Plate, ordförande för Strandmiljö Laholm.
 

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En stor rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2017-04-25
Mark- och miljödomstolen förbjuder strandparkering
2016-02-04
Länsstyrelsen anser att vi inte har rätt att överklaga
2015-01-05
Föreningen JO-anmäler Laholms kommun
2014-10-23
Föreningens yttrande över Laholms kommuns förslag till klimatanpassningsplan
2014-08-04
Styrelsemedlem polisanmäld för brott mot terrängkörningslagen
2013-10-09
Länsstyrelsens samrådsyttranden över förslag till detaljplan för havstranden
2013-09-30
Föreningens granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun
2013-09-29
Föreningens yttrande angående förslag till utvidgning av reservat Södra Skummeslöv
2013-09-23
Föreningens samrådsyttrande över detaljplaneförslagen
2013-06-19
Miljö- och Byggnadsnämndens förslag till ny detaljplan för stranden
2013-06-18
Skrivelse till Laholms kommun om strandnära markområden som kan användas som tillfälliga p-ytor
2012-12-17
Överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-21
2012-11-25
Miljö- och byggnadsnämnden svar på skrivelse om motorfordon på stranden
2012-10-04
Svar från kommunstyrelsens ordf angående ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-10-01
Begäran om svar på frågor om stranden
2012-09-29
Medborgarförslag om gångstråk och cykelvägar till stranden.
2012-09-03
Krav på ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-08-16
Kommunens konsult utgår ifrån att bilkörningen måste upphöra
2012-08-11
Ny styrelse
2012-06-20
Nu krävs andra åtgärder!

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.