google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Mark- och miljödomstolen (MMD) förbjöd i sin dom 2017-04-25 Laholms kommun att upplåta strandområdena för parkeringsändamål. Domen överklagades av kommunen och några markägare till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) som 2018-03-02 beslutade att undanröja förbudet i MMDs dom och återförvisa målet till MMD för fortsatt handläggning, pga att kommunen och berörda fastighetsägare inte haft möjlighet att yttra sig.  MMD meddelade 2018-11-26 en ny dom som säger att kommunen förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på de berörda stränderna. Både vi och kommunen överklagade 2018-12-14 denna dom till MMÖD. Kommunen begärde anstånd till 2019-01-29 med att komma in med själva texten, medan vi skickade in vår text.

Laholms kommun har anslagit en miljon kronor av skattemedel för att anlita en advokatbyrå att driva dessa domstolsärenden åt kommunen mot oss så att biltrafiken och parkeringen på stranden ska fortsätta som hittills. Vi förväntar oss att prövningstillstånd beviljas eftersom MMDs dom är oklar och att målet är prejudicerande.

Enligt kommunens förslag till detaljplan för ”potatisåkern” Mellby 15:1 planeras för byggande av 25-30 småhus för permanentboende. I vårt yttrande anser vi att detaljplanen inte ska fastställas förrän en helhetslösning och planering för avvecklingen av motorfordonstrafiken och parkeringen på badstranden med tidsangivelser har presenterats och beslutats samt att klimatanpassning och dagvatten utretts och planerats sett som en helhet tillsammans med andra kommande detaljplaner. Vi föreslår att i stället för småhus ska tomten användas för grön parkering med säsongsparkering på gräsytor liknande den som finns i Båstad invid kyrkan.  Vårt förslag har tagits fram av landskapsarkitekt Teusch i Halmstad.

De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna hittar du under länken DOMSTOL och våra yttranden under länken SKRIVELSER ”

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 08

Klicka ↑ så ser du att Strandmiljö Laholm och Tyréns har en hel del gemensamt.

I april överlämnade konsultföretaget Tyréns en utredningsrapport om strandparkeringen till Laholms kommun. Kommunen sa nej vår begäran att få ta del av rapporten med hänvisning till att den utgjorde arbetsmaterial. Nu har vi, sent omsider, fått tillgång till den. Som sammanställningen till vänster visar innehåller den slutsatser och ställningstaganden som i flera väsentliga delar överensstämmer med Strandmiljö Laholms.

Tyréns utgår, precis som Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen, ifrån att terrängkörningslagen gäller och att bilkörning som idag inte kan tillåtas.

De utgår också från att ett parkeringsproblem bara föreligger 10-15 dagar per år. I rapporten konstateras att det finns mer än tillräckligt stora markytor nära stranden som teoretiskt kan användas för parkering. Men Tyréns utredare bedömer att en lösning där dessa ytor utnyttjas skulle ta mycket lång tid att arbeta fram. Därför menar de att problemet bara kan lösas snabbt om stranden används. De föreslår därför flera inhängnade p-zoner utspridda längs stranden där totalt 1500 fordon får parkeras i dubbla rader närmast dynerna. P-zonerna föreslås bli totalt 2 km långa, jämfört med dagens bilzoner som är ca 4 km.

LÄS hela rapporten här

Visa hela nyheten »

Vid årsmötet den 11 augusti fick föreningens nya styrelse följande sammansättning:

Stefan Eliasson (ordf)

Ulf Bjerstaf (kassör)

Patrik Slimane (sekr)

Hermann Grimmeiss

Markus Anderberg.

Suppleanter:

Inger Lorentzon

Sten Wandel.

Adjungerade ledamöter:

Gunvor Petersson

Louise Bergwall.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.